Rabu, 21 April 2010

SISINDIRAN

               NULIS SISINDIRAN


Titenan conto sisindiran di handap!


a. Sisindiran wangun Rarakitan


     a). Rarakitan anu eusina Silih asih


            Conto:


              Sapanjang jalan Soreang

               Moal weleh diaspalan

               Sapanjang tacan kasorang

               Moal weleh diakalan

 
        b). Rarakitan anu eusina piwuruk (nasehat)


             Conto:


            Sing getol nginum jajamu

            Nu guna nguatkeun urat

            Sing getol neangan elmu

            Nu guna dunya aherat      c). Rarakitan anu eusina sesebred (banyol)


           Conto:


          Sok hayang nyaba ka Bandung

          Sok hayang nyaho nanjakna

          Sok hayang nanya nu pundung

          Sok hayang nyaho nyentakna


 b. Sisindiran wangun Paparikan


      a). Paparikan anu eusina Silih asih


          Conto:


         Ti peuting samping geresik

         Ti beurang tumpal bandera

         Ti peuting pagiling gisik

         Ti beurang papanggih era.

 
                              Leuleupeutan leuleumeungan

                              Ngarah kekejoanana

                              Deudeukeutan reureujeungan

                             Ngarah tetenjoaanana

 
         b). Paparikan anu eusina piwuruk (nasehat)


              Conto:


              Baju kutud heureut pola

              dikelin teu dijalujur

              mun teu cucud ti sakola

              arisin balik ka lembur

 
        c). Paparikan anu eusina sesebred (banyol)


            Conto:


            Ngala jati sisi lembur

            Sikina dibawa ngungsi

            Ka rahayat nitah jujur

            Dirina anu korupsi                             Cikur jangkung jahe koneng

                             Lampuyang pamura beuteung

                             Rarasaan jangkung koneng

                            Puguh mah bureuteu hideung.


c. Sisindiran wangun Wawangsalan


     Conto:


     Teu puguh monyet hideungna

     Teu puguh tungtungna

      (wangsalna : lutung)


     Teu beunang disupa dulang

     Teu beunang dibebenjokeun

      (wangsalna : kejo/sangu)


2. PEDARAN


a. Wangenan


               Sisindiran, nya eta wangun karya sastra puisi klasik anu ngagunakeun rakitan basa anu dibalibirkeun. Dina ngawangun eusi biasana sok make cangkang.


              Nurutkeun wangunna, sisindiran teh dibagi jadi tilu rupa, nya eta rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan. Sedengkeun lamun ditingali tina sifatna atawa eusina sisindiran teh dibagi jadi silih asih, piwuruk, jeung sesebred.


b. Ciri-ciri sisindirana). Ciri rarakitan


• Diwangun ku opat padalisan


• Padalisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang, padalisan katilu jeung kaopat mangrupa eusi.


• Ngagunakeun kecap anu sarua; kecap anu aya dina puhu jajaran kahiji dibalikan deui dina puhu jajaran katilu, kecap anu digunakeun dina puhu jajaran kadua dibalikan deui dina puhu jajaran kaopat, atawa kecap anu aya dina puhu jajaran nana sarua.


b). Ciri paparikan


• Diwangun ku opat padalisan


• Padalisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang, padalisan katilu jeung kaopat mangrupa eusi.


• Tungtung sora basana parek/deukeut; kecap anu aya dina tungtung jajaran kahiji sora basana deukeut jeung kecap dina tungtung jajaran katilu, kecap anu digunakeun dina tuntung jajaran kadua sora basana deukeut jeung kecap dina tungtung jajaran kaopa.


c). Ciri wawangsalan


• Diwangun ku dua padalisan


• Padalisan kahiji mangrupa cangkang, padalisan kadua mangrupa eusi.Tidak ada komentar:

Posting Komentar