Senin, 06 Agustus 2012

Babasan Jeung Paribasa


2.2.  Babasan

Definisi

            Babasan nya éta ungkara basa winangun kecap kantetan atawa frasa, anu susunanna geus matok sarta ngandung harti injeuman.
  
Jenis-j enis Babasan

2.2.1. Babasan wangun kantetan
            Babasan wangun kantetan, nya éta babasan anu diwangun ku dua kcap atawa leuwih anu ngandung harti injeuman.

Ciri ciri babasan wangun kantetan
            a. diwangun ku dua kecap atawa leuwih / mangrupa  kecap kantetan,
            b. unsur-unsurna dalit/raket teu bisa diselapan ku unsur sejen.
                 Conto:  gede hulu     =   teu bisa jadi …. Gede  jeung hulu 
                                                                                   gede  huluna
                                                                                   gede ka hulu
                 sabab, lamun diselapan ku unsur sejen bakal ngarobah makna babasan.
           c. mibanda harti imajinatif atawa harti teu sabenerna.

Conto Wangun babasan
            a. gede hulu               = sombong,/  adigung / asa pang hebetna
            b. akal koja                = kapinteran dipake nipu batur
            c. kurung batok         =  tara indit-inditan
            d. ipis biwir               =  babari ceurik
            e. hejo tihang             =  pundah pindah tempat pagawean
            f.  panas barang          =  sirik ku kaayaan batur
            g. atah anjang             = langka silih anjangan
            h. amis budi                = hade paroman
conto dina wangun kalimah:
            a. Budak anu gede hulu mah teu dipikaresp ku batur.
            b. Abongna kurung batok, karek ulin nepi ka Taman Topi oge geus bingun pikeun balik.  

2.2.2. Babasan Wangun Frasa
            Babasan wangun frasa nya éta babasan anu diwangun ku dua kecap atawa leuwih anu hubungan antar unsur-unsurna ranggang teu dalit, sarta ngandung harti injeuman.
Conto : 
            a. ngarah sahuap sakopeun          =    usaha leuleutikan pikeun nyumponan
                                                                       pangabutuh saharitaeun.
            b.   bur beureum bur hideung       =    hirup senang taya kakurangan.
            c.   aki-aki tujuh mulud                =    geus kolot pisan
            d.  bali geusan ngajadi                 =    lemah cai kalahiran
            e.  dug hulu pet nyawa              =  usaha satekah polah
            f.  hutang salaput hulu               =  hutang kaditu kadieu
            g.  kandel kulit beungeut           =  jalma euweuh ka era
            h.  murag bulu bitis                    =  teu betah cicing di imah
Conto dina wangun kalimah:
            .1.   Dewi mah kandel kulit beungeut bobogohan jeung nu boga salaki.
 2.   Sinta mah keur meujeuhna murag bulu bitis tara aya wae di imah.


2.2.3.    Babasan Wangun Rundayan
            Babasan wangun rundayan, nya éta babasan anu ngaliwatan proses ngararangkenan, boh binaraung jeung ngarajek,  ngantetkeun boh heunteu, sarta ngandung harti injeuman.
Conto :
            a. disakompetdaunkeun               =  disaruakeun jeung kasalahan batur
            b. dibejerbeaskeun                       = dibejakeun sabenerna
            c.  geutas harupateun                   =  gancang napsu
            d.  dibabuklalaykeun                    =  dibabuk ka kenca katuhu
            e.  ngabuntut bangkong                =  teu puguh tuluyna
            f.  paanteur-anteur julang             =  silih anteurkeun
            g.  buntut kasiran                         =  medit
            h.  ngadaun ngora                        =  kaayaan jadi rame
Conto dina wangun kalimah:
            1.  Koruptor téh ngabejerbeaskeun kalakuanana di persidangan.
            2.   Pa Memed mah katelah buntut kasiran, sok sanajan geus jadi kapala oge.
                          
2.3.   Paribasa
            Paribasa nya éta ungkara basa anu diwangun ku dua frasa atawa leuwih anu eusina manrope luang jeung papagon hirup di masarakat, sarta ngandung harti injeuman.
            Paribasa sunda dibagi tilu golongan, nya éta (1) paribasa wawaran luang, (2) paribasa pangjurung laku lampah hade, (3) paribasa panyaram lampah salah.

2.3.1.  Paribasa Wawaran Luang
            Paribasa wawaran luang mangrupa  paribasa anu eusina ngebrehkeun pangalaman di masarakat anu geus lumrah sarta jadi bahan picontoeun/babandingan hirup.
Conto : 
            a.  adat kakurung ku iga                =  kabiasaan anu hese dipiceunna
            b.  buruk buruk papan jati             =  goreng-goreng oge dulur sorangan moal
                                                                       ngantep lamun meunang kasusah
            c.  awewe dulang tinande              =   istri mah kudu nurut kasalaki
            d.  deukeut-deukeut anak taleus    =   deukeut tapi euweuh nu nyahoeun
            e.   dihin pinasti anyar pinanggih  =   takdir tos ditangtukeun ku Alloh
            f.    gede gunung pananggeuhan    =   boga andelan dulur beunghar
a.       halodo sataun lantis ku hujan sapoe  = kahadean anu mangtaun-taun leungit ku sakali kagorengan
g.  kawas bueuk meunang mabuk   = ngeluk taya tangan pangawasa
h. katempuhan buntut maung = batur anu boga dosana, urang anu    katempuhanana
2.3.2.   Paribasa Pangjurung Lakulampah Hade    
            Nya éta paribasa anu eusina ngebrehkeun hiji hal nu dipigawe atawa mangrupa  nasehat.
Conto :
a. kudu nete taraje nincak hambalan              = kudu puguh tahapanana lamun migawe
                                                                           pagawean
b. kudu bisa ngeureut neundeun saeuitik
    mahi loba nyesa                                         =  kudu apik dina nyekel harta benda
                                                                            supaya boga bekel
c. kodu bodo alewoh                                      =  lamun  teu nyaho kudu daek tatanya
d. kudu hade gogog, hade tagog                    =  sopan santun, hade tatakrama
e. kudu ka cai jadi saleuwi, kadarat jadi
    salogajk                                                      =  sauyunan silih pihapekeun
f. kudu leuleus jeujeur liat tali                        = kudu loba tinimbangan
g. landung kandungan laer aisan                    = kudu gede tinimbangan
h. kudu loba luang jeung daluang                   = loba pangalaman jeung pangaweruhna

2.3.3.  Paribasa Panyram lampah salah
            Nya éta paribasa anu eusina mangrupa panyaram pikeun ngalakukeun hiji hal anu matak ngarugikeun.
Conto :
a.ulah agul ku payung butu                   = ulah agul ku turunan
b. ulah adean ku kuda beureum             = ulah ginding ku pakean meunang nginjeum
c.ulah biwir nyiru robengeun                 = resep nyaritakeun kagorengan batur
d.ulah bodo kawas kebo                         = bodo kacida
e. ulah dagang oncom rancatan emas     = ngalakukeun hiji hal nu teu saimbang
f. ulah kokoro manggih mulud                = sarakah makmak mekmek
g. ulah siga lauk buruk milu mijah          = marok marokeun maneh
h.ulah meumpeun carang ku ayakan       = api- api teu nyaho padahal nyaho

Sabtu, 04 Agustus 2012

Carpon "Hayang Asup Tipi"


HAYANG ASUP TIPI

Lalajo bewara dina tipi yen aya budak rumaja anu diculik keur maen FB, si Nini ngadadak jajantungna ratug inget ka si Aki, geus meh ampir sareupna can keneh mulang ka imah. Bari rawah-riwih manehna menta dianteur ka incuna jang Adoy pikeun laporan ka kator polisi.
”Hayu siah sujang, Nini anteur ka kantor polisi, si Aki can balik bisi aya nu nyulik” ceuk si Nini hinghing ceurik,
 ”Maenya atuh Nini, si Aki make jeung aya nu nyulik  sagala? Moal aya nu daekeun, kulitna oge mun dijual moal aya nu nawar-nawar acan, pan si Aki mah geus pareot, moal laku dijieun dorokdok?” manehna bari nyengir nyeungseurikeun Ninina.
”Ulah kitu siah, sujang, kitu-kitu oge si Aki mah bageur lumayan keur batur Nini purah nyingsieunan beurit di dapur, hayu urang lapor ka polisi!”
            Bral duaan leumpang muru kantor polisi nu teu pati jauh ti imahna. Barang datang ka kantor polisi, sarta sanggeusna ditarima ku anu piket, derekdek si Nini ngabejakeun pamaksudanana. Rada haroreameun patugas oge ngetik laporana si Nini teh.
            ”Cing pok bejakeun kumaha tah caritana, Ni, pangna si Aki disangka leungit teh?” ceuk patugas polisi bari rada nyengir.
            ”Ah, teu kukumaha, pokona mah si Aki leungit, pan kamari oge aya budak gadis leungit cenah di jero FB diculik, sigana si Aki oge kitu tah cep pulisi!” si Nini yakin pisan.
            ”Memang si Aki maen FB kitu Nini? Dugi ka aya nu nyulik sagala? Naha keur naonnya? Atawa bakal dipake naon pangna si Aki diculik teh” ceuk pulisi bari rada teu ngarti.
            ”Lain cep pulisi, mana atuh kamera tipina? Ke....ke...ke..heula ulah diteruskeun nanyana, Nini senter heula supaya asup kana tipi, ieu lebar buuk meunang ngadikrel ka salon, ”ceuk si Nini bari muka gelung jucung, buukna mani rabul lalumpatan ngaler-ngidul, teu poho manehna memener kutang nu ngaleleke, ku siwel ngaluarkeun lipenstip tina palebah cangkengna nu digulung ku samping kebat, meunang nyokot susulumputan ti kamar incuna, ledak-ledak diulaskeun kana biwir, mani beureum rada geuneuk. Leuwih teuing ngulasna, huntu nu ngan hiji-hjina awir-awiran kabeureuman. Polisi nu araya teu burung sing elengeh, nu saurang mah kaluar heula muru lawang panto bari nungkupan biwirna bakating teu kuat nahan pikaseurieun. Si Adoy incuna mani ngabalieur ningalikeun kalakuan Ninina kitu teh.
            ”sok atuh mana cep pulisi kamera tipina? Ieu Nini tos siap hayang diwawancara Nini mah, tah...ieu poto si Akina tos dibawa,..Nini rek pura-pura sedih,...” bari nembongkeun poto si Aki.
            ”Nu mana Nini? Geuning ieu mah seuseueurna siga poto keur dinu hajatan? Nu mana si Akina?” ceuk patugas bari mikeun deui poto ka si Nini.
            ”Tah geuning ieu katingali yeuh leungeun katuhuna, nu kahalangan ku tonggong mang Juman?” ceuk si Nini nuduhkeun poto si Aki nu ngan katingali leungeuna wungkul.
            ”kumaha atuh Nini, neanganana oge? Ari potona teu jelas kieu mah? Sigana si Aki mah teu leungit panginten yu urang teang deui wae ka bumi Nini boa si Aki tos aya!” ceuk polisi bari ngagaroan sirahna.
            ”Ceuk Nini oge si Aki leungit. Ceuk Nini leungit,...leungit.  Moal balik Nini mah lamun can asup kana tipi, rugi ieu buuk geus dikrel ” bari muncereng ka pulisi.
            ”Muhun, diwawancarana urang di bumi Nini, ngarah leuwih rame! Tuh wartawanna geus arindit rek ka imah Nini” polisi nu diuk di juru nyelengkeung, bari jung nangtung sarta menerkeun calanana nu meh ampir morosot, teu bisa ngawadahan beuteung nu rada bucitreuk.
            ”Tah, daek lamun kitu mah nu penting Nini, asup heula kana tipi, keun wae engke si Aki mah diteanganana!” si Nini bari jung nangtung, haripeut pisan indit  ka luar.
            Teu kacaturkeun di jalanna. Rombongan nu ti kantor polisi teh geus anjog ka imah si Nini. Barang datang oge kabeh ngajarenghok ningali nu ngadungkuk diharudum ku sarung dina luhureun golodog.
            ”Gening,..Aki ieu teh? Kunaon teu tulus diculikna? Naha bet sakeudeung teuing leungitna?” ceuk si Nini mani hariweusweus bangun nu kacida pisan hanjeluna.
            ”Dasar, atah adol,..Nini-Nini teu uyahan ! make jeung ngadoakeun kami diculik sagala? Ti tatadi kami nungguan di luar teu bisa asup ka jero, kunaon imah make dikoncian sagala? Uluh-uluh dasar si uriwih make jeung biwir dibeureuman sagala? Dasar Nini-Nini siga embe beger, make hayang juta-jete ?” si Aki malik ngawak-wak, nyarekan pamajikanana, biwirna nu rada jeding mani manyun-manyun wae siga surili nu keur ngageroan babaturanana.
            ”Ehhh,...dasar Aki-Aki gumasep, make jeung nyarekan ka kami! Mun deuk ge kami nu kudu ambek mah gara-gara Aki teu tulus leungitna kami jadi bolay asup kana tipi, mangkaning geus dangdan sataker kebek!” si Nini malik nyentak, teu eleh geleng ku salakina. Huntu hiji nu awir-awiran ngilu endag-endagan kawas kipas kaca mobil, ngilu ngabobotohan dununganana nyarekan si Aki.
            ”Tos ulah parasea  kitu. isin tuh ku tatangga nu rajeg ningalikeun nu sing porongos !” ceuk polisi ngahuit nu keur parearea omong. Nahatena mah kukulutus kudu nyaksian pintonan doger monyet.
            ”Sanes tadi teh Aki kamana mani sapoe jeput, nepika si Nini nyangka Aki leungit aya nu nyulik?” ceuk polisi ka si Aki.
            ”Hampura Aki cep polisi, tos ngariweuhkeun kasadayana. Tadi Aki teh kasarean di kandang domba!” ceuk si Aki bari rada ngabelehem.
            ”Baruk,...kasarean di kandang domba, nya, nu kasep siga bujur embe teh? Abong-abong Aki-Aki porenges, kawas teu gableg imah wae make sare di kandang sagala !” si Nini mani ngagantawang. Manehna masih neuteuli pedah si Aki teu jadi leungitna, ngarasa rugi teu tulus diwawancara ku wartawan tipi.
            ”Na,....ari nyarita teh Nini, eta biwir mani teu dikemot kitu, kawas boga beungeut siga artis wae? ” si Aki mani jamotrot, embung disalahkeun.
            ”Kunaon atuh nepika kasarean di kandang domba sagala, ari Aki? Cing pok caritakeun kunaon bet kitu?” si Nini rada leuleuy bangun nu panasaran.
            ”Kieu caritana, tadi teh Aki ningali si Jeni, domba danten nu kamari anakan keur nyusuan anakna, ...disidik-sidik bangun nu kacida pisan ngeunahna eta nyusuanana teh. Aki mani kumetap,..ah,...lalaunan hayang nyobaan pajarkeun teh susu domba ceuk batur alus keur kasehatan. Nyot,...wae Aki ngilu ngenyot sabelah sewang,...duhhhh, Ni, bener,...sarua nikmat,...nepika Aki seubeuh, teu karasa sigana nundutan nepika sarena. Hudang-hudang pedah tarang Aki kadagor ku suku si Jeni,...direret gening aya keneh dikandang,..tah Aki....!” nyaritana kapegat ku sora si Nini mani nyoroscos siga pepetasan nyarekan ka si Aki.
            ”bangkar warah, siah Aki,...teu suka kami mah Aki nyusu ka si Jeni,...yeuh Ki,...nu Nini oge .....masih keneh....” kapegat ku sora tatanggana anu nyelengkeung dipipir imahna.
            ”lanyed,.....!” sora tatanggana nyelengkeung rada katahan. Hawar-hawar sora nu cingcikikik, rada katahan.

Carpon "Hariring Peuting"


HARIRING PEUTING

            Hate Maman kacida pisan atohna, basa Nunuy  ngajakan nganteur manehna ka imah dosenna di Cimbuleuit, sok sanajan kitu teu wudu Maman siga nu pura-pura embung basa diajak teh,
            “Duh, kumaha nya Nuy, sanes akang alim nganteur, ngan ieu teu aya persiapan, naha bet kedah wengi-wengi kieu ka bumi bu Tuti na?” Maman nyarita bangun nu waregah pisan.
            “kunaon, Kang Maman alim nganteur Nunuy? Sing karunya atuh Kang! Kumaha lamun Nunuy uihna kawengian? “ Nunuy nyarita bangun nu ngahelas hayang dipikarunya. Bari narik napas panjang Maman neruskeun deui omonganana, leungeun nu sabeulah rumpu-rampa kana saku calana.
            “Duh,...kumahanya? Akang teh tadi hil...”omonganana kaburu ditempas ku Nunuy, bari ngadilakan bangun nu ogo pisan.
            “Oh,...Nunuy ngartos, Akang teu gaduh kanggo ngongkosan Nunuy, nya?” Maman ngan ukur ngabetem, gep, leungeun Maman dicekel,
            “Yu,..ah urang angkat bilih telat engke Bu Tuti alim ngabahas skripsi Nunuy deui geura. Masalah ongkos mah keun da Nunuy oge gaduh nu penting mah Akang kersa ngajajap Nunuy!” bari nungtun Maman, maranehna leumpang ngajugjug Delman nu geus nagog di sisi jalan. Kalacat duanana naek.
            “Mang ka Cimbuleuit, nya ! teu kedah ngetem, keun engke dibayar penuh ku Abdi, rada ngebut kudana, nya, Mang!” ceuk Nunuy mani murubut siga komandan keur mere intruksi ka bawahanana.
            Maman hatena mani guligah, keur mah ti anggalna hayang indit paduduaan jeung Nunuy teh asa mobok manggih gorowong, katambah naek Delman ngan paduduaan dibaturan ku kusir, keun bae ceuk pikirna da kusir mah panonna angger ka hareup. Asa dunya teh milik duaan, siga gegeden naek Delman duaan mah.
            Angin peuting mani nyelecep kacida tirisna, kawantu da Delman mah teu aya aling-aling nu ngahalangan, sabatae angin teh nebakan buuk si mojang nu galing muntang. Pikiran kumalayang kanu teu pararuguh, hate Maman ngocoblak  sorangan,
            “Geulis, Nunuy teh, seugnya mun jadi bebene! Nepika iraha atuh urang duaan teh sosobatan,...pok atuh Man, silaing nyarita, bogoh kitu ka Nunuy teh, ah...sieun, teu wani sieun ditampik. Kumahanya lamun ditampik atah-atah? Moal bisa deudeukeutan deui atuh, pasti hate bakal nyeri mun ditolakmah!” hate Maman gunem catur sorangan, batinna perang sabil. Lamunanna kagebahkeun, Maman ngagurubug basa cangkengna diciwit ku Nunuy,
            “Aduh...nyeri Nuy.!” Maman api-api muringis siga nu nyeri, kitu soteh pura-pura da dina hatena mah kacida atohna.
            “Aduh,...nyeri Kang” Nunuy nyarita bari ngalendotan siga nu sieun Maman kumaha onam.
            “Puguh wae atuh Nuy, tuh kulit Akang bisa dewol geura,! Kunaon teu pupuguh make sareng nyiwit sagala?” ceuk Maman bari neteup beungeut Nunuy nu ngadaun seureuh, dipasieup ku halis nu ngajiripit amis caueun.
            “Bongan atuh, ti tatadi bet ngalamun wae, siga teu iklas nganteur Nunuy teh Kang Maman mah! Sing berag atuh engke diciwit deui geura” bari nyarita kitu teh manehna ngarakepkeun dua ramona pikeun nyiwit Maman.
            “Sanes ngalamun, Nuy, tapi akang teh isin teu..” nyaritana kitu teh teu kebat bahamna kaburu ditungkup ku Nunuy.
            “Teu gaduh artos kanggo ongkos,nya. Awas lamun dicarioskeun deui Nunuy mah teu resep ah,!” bari nyarita kitu teh Nunuy ngagelehekeun sirahna kana taktak Maman.
            “Kusir teh siga nu surti sok sanajan Delman dititah ngebut ku anu tumpakna, tetep wae alon, sora talapok kuda mani tak-tik-tuk, marengan ratugna dua hate.
            Lamunan Maman beuki kumalayang kanu jauh, geus sabaraha kali manehna lamun diajak jalan-jalan, atawa pelesiran ku Nunuy sok keur teu boga duit. Sigana teuing sabaraha kali nyarita dompet tinggaleun di kamar ku sabab rusuh indit nyampeur Nunuy. Teuing sabaraha kali Nunuy kapaksa ngajual perhiasanana pikeun waragad ulin duaan, kusabab ditengah jalan Maman nyarita dompetna tinggaleun. Teuing sabaraha kali Nunuy kapaksa kudu ngabohongan nu jadi kolotna yen emasna leungit di cai.
            Maman ngarahuh mani panjang, ngaluarkeun bangbaluh hate anu beurat. Kahayangna gede leuwih gede ti batan gunung Manglayang hayang ngebrehkeun rasa kasukana ka Nunuy, tapi letahna katalian ku kaayaan dirina nu teu bisa nandingan kaayaan Nunuy.
            “Kang Nunuy mah tiris, angin teh dina Delman mah ageung, nya?” Nunuy ngaharewos beungeutna tanggah meh ampir adek. Maman ngan ukur ngabetem, basa leungeun Nunuy meulit kana cangkengna.

Kamis, 02 Agustus 2012

Asal-usul terbentuknya bahasa


A. Asal usus Bahasa
1.  Teori Tradisional
a.       Pooh-pooh Theory  ( Darwin; 1809 – 1882 )
Bahasa pertama muncul dari bentuk yang primitif, merupakan hasil dari ekspresi emosi saja.
b.      Dingdong Theory  ( Max Muller; 1823 – 1900 )
Bahasa lahir secara alamiah. Manusia memiliki insting yang istimewa untuk mengeluarkan ujaran bagi setiap kesan dari luar.
c.       Yo – he – ho  Theory 
Bahasa pertama lahir dari kegiatan sosial.
d.      Bow – wow Theory
Bahasa pertama lahir dari hasil tiruan bunyi.
e.       Gesture Theory
Bahasa lahir dari isyarat, dan ujaran mengikutinya.

B. Ciri-ciri pendekatan Tata bahasa Tradisional
a. Tidak ada pengenalan antara bahasa ujaran dan bahasa tulisan
            a).  A grammar of language is a book written about it.
                 Tata bahasa suatu bahasa adalah buku yang ditulis dari bahasa itu sendiri.

b).  The grammar of language is found only in the written language spoken language have no grammar or at least fluctuate so much that they are only partially grammatical.
      Tata bahasa suatu bahasa hanya ditentukan dalam bahasa tulisan. Bahasan ucapan tidak memiliki tata bahasa atau setidaknya begitu banyak campur aduk hingga sebagaian saja yang memiliki tata bahasa.
c).  Some languages have grammar, other do not.
      Beberapa bahasa pada umumnya memiliki tata bahasa, tetapi ada beberapa yang tidak memiliki tata bahasa.

b.  Tata bahasa tradisional selalu menghakimi penggunaan bahasa dengan vonis benar salah.
      Dalam tata bahasa tradisional diberlakukan hukum-hukum normatif ( prescriptive grammar) berdasarkan selera dari tatabahasawan tradisional.
c.   Tata bahasa tradisional lebih mengutamakan penggunaan logika dalam memutuskan masalah kebahasaan.
d.   Tata bahasa tradisional cendrung lebih mempertahankan penemuan-penemuan terdahulu.
e.    Tata bahasa tradisional lebih menyukai pengkajian bahasa dari bahasa tertulis yaitu bahasa baku.
f.   Tata bahasa tradisional banyak melahirkan definisi-definisi yang mengaburkan.

Senin, 30 Juli 2012

silabus basa Sunda berkarakter


Sekolah                     :  SMP NEGERI 1 DRAMAGA
Mata Pelajaran          : Bahasa SUNDA
Kelas/Semester         :  IX/ 1 (Ganjil)

Standar Kompetensi : Menyimak
                                     9.1. Mampu menyimak, memahami, dan menanggapi wacana lisan jenis pidato/khotbah/ceramah,
                                                lirik lagu jenis tembang danpembacaan cerita pendek (carpon)
                                 


Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Pendidikan budaya dan
 karakter bangsa
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar

Nilai

Deskrifsi
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.1.1. Menyimpulkan pesan pidato/ceramah/ khotbah yang didengar
Penyimpulan pidato/khotbah/ceramah
o Menyimak pidato/ceramah/khotbah
o Mendiskusikan hal-hal pokok dalam pidato/ceramah/khotbah
o Menyimpulkan pesan pidato/ceramah/khotbah dalam beberapan kalimat
·   Mampu menemukan hal-hal pokok dalam pidato/ceramah/khotbah


·   Mampu menyimpulkan pesan pidato/ceramah/khotbah


DemokratisPeduli Sosial
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama  hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
Tes  tulis
Tes uraian
§ Tulis deui hal-hal anu pokok tinapidato/ceramah/khotbah anu tos diregepkeun ku hidep!

§ Cing pek cindekeun amanah pidato /khotbah anu tos diregepkeun ku hidep dina wangun kalimah!
2 X 40’
Rekaman pidato
Standar Kompetensi : Menulis
                                     9.4. Mampu mengungkapkan pikiran,perasaan, dan keinginan secara tertulis dalam bentuk menulis surat mengemukakan teks pidato, hasil wawancarai, menulis berita, dan karangan ilmiah.Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Pendidikan budaya dan
 karakter bangsa
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar

Nilai

Deskrifsi
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.4.1. Menulis teks pidato/ceramah/ khotbah dengan sistematika dan bahasa yang efektif

 Penulisan teks pidato/ceramah/khotbah
o  Mencermati teks pidato/ceramah/khotbah
o Berdiskusi untuk menentukan  sistematika pidato/ceramah/khotbah
o Menentukan tema pidato/ceramah/khotbah yang akan  akan disampaikan
o Menyusun kerangka pidato
o Mengembangkan kerangka pidato menjadi pidato dengan sistematika yang baik dan bahasa yang efektif
Menyunting pidato
o  Mampu menentukan tema pidato/ceramah/khotbah
o Mampu menyusun kerangka pidato/ceramah/khotbah
o Mampu mengembangkan kerangka menjadi teks pidato/ceramah/khotbah dengan memperhatikan sistematika yang baik
o Mampu menyunting teks pidato/ceramah/khotbah yang ditulisnya

Kreatif
Menghargai Prestasi
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari  sesuatu yang telah dimiliki.

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
Tes unjuk kerja

Portofolio
Uji petik kerja prosedur dan produkDokumen teks pidato siswa  (draf 1) dan yang sudah diperbaiki berdasarkan masukan teman dan/atau guru
Coba Susun teks pidato / khotbah ngaliwatan lengkah-lengkah: 1.nangtukeun tema,
2. nyusun rangka karangan
3. Nyusun naskah pidato!
2 X 40’
Buku-buku pidato/ceramah/khotbah,Buku Teks

Standar Kompetensi : Berbicara
                                     9.2. Mampu mengungkapkan pikiran,perasaan, dan keinginan secara lisan dalam bentuk mengemukakan
                                                 Kritik, berpidato, berdiskusi, bermain peran, bercerita tentang  cerita pendek (carpon) dan
                                                Musikalisasi puisi.
                                 


Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Pendidikan budaya dan
 karakter bangsa
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar

Nilai

Deskrifsi
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.2.1. Berpidato/
berceramah/ber-khotbah dengan intonasi yang tepat dan artikulasi serta volume suara yang jelas

Cara beridato/berceramah/berkhotbah dan implementasi- nya
o Mengamati dan mencermati pidato/ceramah/khotbah
o Berdiskusi untuk menyusun garis besar kerangka pidato/ceramah/khotbah dengan topik lain
o Mengembangkan kerangka pidato/ceramah/khotbah
o Berlatih berpidato/berceramah/berkhotbah
o Melaksanakan kegiatan pidato/ceramah/khotbah depat serta  serta artikulasi dan volume suara yang jelas!
·   Mampu menyusun garis besar kerangka pidato/ceramah/khotbah

·   Mampu berpidato/
   berceramah/berkhotbah dengan intonasi yang tepat dan artikulasi serta volume suara yang jelas


ReligiusBersahabat/
            Komuniktif
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama  yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain


Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
Tes  unjuk kerja
Uji petik kerja produk
§ Susun hiji rangka karangan dumasar kana hiji jejer !

§ Cing pek kuhidup biantarakeun naskah pidato anu tos disusun kalawan intonasi, artikulasi jeung volume sora anu hade tur jelas!
4 X 40’
Acara perhelatan
Buku teks
9.2.2. Konsep Kebahasaan

9.2.3. Apresiasi sastra
 Babaran Kecap
(Kosa Kata)

 Babasan dan
 Paribasa


  Apresiasi
  Carita Pantun

a.     Menyusun kembali Babasan jeung Paribasa yg terdapat pada pidato, khotbah
b.    Membuat babasan dan paribasa berdasarkan kalimat yang diambil dari bahan ceramah, pidato,khotbah.


·  Membaca naskah carita Pantun
·  Berdiskusi untuk menemukan  nilai kehidupan yang positif dan negatif dalam kumpulan carita Pantun
·  Membandingkan nilai kehidupan dalam carita Pantun dengan nilai kehidupan siswa
menyimpulkan  nilai kehidupan dalam carita Pantun yang dapat menjadi teladan  siswa


-         Mampu membuat 2 contoh babasan
-       Mampu menyusun 2 contoh babasan dari kalimat yang diambil dari bahan pidato yang didengarkannya

o Mampu menemukan nilai-nilai kehidupan yang positif maupun negatif dalam kumpulan carita Pantun
o Mampu membandingkan nilai kehidupan dalam carita Pantun dengan nilai kehidupan siswa
       Mampu menyimpulkan  nilai    kehidupan dalam carita Pantun yang dapat menjadi teladan  siswa


Demontrasi


Penugasan
Lembar kerja prosedur
Tugas proyek

1. Cing pek tuliskeun deui 2 conto babasan anu aya dina teks biantara.
2. Coba tuliskeun deui 2 conto kalimat anu ngagunakeun paribasa!

3. Pek ku hidep baca  naskah carita Pantun sarta alisis nilai kahirupan nu aya dina carita Pantun eta,  
2 x 40’


2 x 40’
 CD pidato

Buku teks
Standar Kompetensi : Menyimak 
                                     9.1. Mampu menyimak, memahami, dan menanggapi wacana lisan jenis pidato/khotbah/ceramah,
                                                lirik lagu jenis tembang dan “nembengkeun” cerita pendek (carpon)


Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Pendidikan budaya dan
 karakter bangsa
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar

Nilai

Deskrifsi
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.1.3. Menyimak lirik (rumpaka) lagu-lagu jenis tembang

 Menyimak Rumpaka lagu jenis tembango  Mendengarkan rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik
o Mendiskusikan hal-hal pokok dalam rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik
o Menyimpulkan pesan yang terdapat dalam rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik

o  Mampu menemukan hal-hal pokok dalam rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik


o Mampu menyimpulkan pesan rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik

o  Mampu menentukan isi rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik

o Mempu memberi komentar  dengan alasan logis dan bahasa yang santun tentang isi rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik

Cinta Damai
Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
Tes  tulis
Tes uraian
1. Tulis deui anu jadi jejer dina rumpaka lagu  tembang Ulah ceuriknu diregepkeun ku hidep!

2. Jieun kacindekan tina rumpaka lagu tembang Ulah ceurik dina wangun kalimah!
3.  Cing pek ku hidep tangtukeun eusi rumpaka lagu tembang Ulah ceurik

2 X 40’
Rekaman CD tembang ”ulah Ceurik”

Standar Kompetensi : Berbicara
                                     9.2. Mampu mengungkapkan pikiran,perasaan, dan keinginan secara lisan dalam bentuk mengemukakan
                                                 Kritik, berpidato, berdiskusi, bermain peran, bercerita tentang  cerita pendek (carpon) dan
                                                Musikalisasi puisi.
                                 


Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Pendidikan budaya dan
 karakter bangsa
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar

Nilai

Deskrifsi
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
 9.2.4. Mengkritik berbagai karya (seni atau produk)
 Mengkritik
·   mendengarkan tembang “ulah ceurik”
·  Berdiskusi untuk menemukan  nilai kehidupan yang positif dan negatif dalam tembang “ulah ceurik”
·  Membandingkan nilai kehidupan dalam tembang dengan nilai kehidupan siswa
·  menyimpulkan  nilai kehidupan dalam tembang yang dapat menjadi teladan  siswa
·         Mampu menemukan nilai-nilai kehidupan yang positif maupun negatif dalam tembang “ulah ceurik”
·        Mampu membandingkan nilai kehidupan dalam tembang “ulah ceurik” dengan nilai kehidupan siswa
·        Mampu menyimpulkan  nilai kehidupan dalam tembang “ulah ceurik” yang dapat menjadi teladan  siswa
Cinta Damai
Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
Tes  unjuk kerja
Uji petik kerja produk
Regepkeun tembang “ulah ceurik” tuluy  analisis nilai kahirupan nu aya dina tembang “ulah ceurik”, sarta  bandingkeun jeung ajen kahirupan kiwari anu bisa dipake eunteung ku siswa!
2 X 40’
Rekaman CD tembang ”ulah Ceurik
Standar Kompetensi : Membaca
                                     9.3. Mampu membaca, memahami, dan menanggapi wacana tulis bentuk atau jenis cerita drama, karangan, bahasan, puisi, dan artikelKompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Pendidikan budaya dan
 karakter bangsa
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar

Nilai

Deskrifsi
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.3.1. Membaca sastra prosa berupa dongeng

 Wangun Kecap

 Membaca dongeng babad (sage)

 Wangun kecap rajekan sa- R- na
o    Mendengarkan penyajian dongeng
o   Bertanya jawab untuk menemukan ide-ide  yang menarik dari dongeng
o   Merangkai ide-ide menarik menjadi  hal-hal menarik dari dongeng
o   Membaca cerita dongeng babad
o   Berdiskusi untuk me­nen­tukan pokok-pokok cerita
o   Merangkai pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita
o   Menceritakan kembali cerita dengan bahasa sendiri, baik secara lisan maupun tuliso   Mendengarkan penjelasan bentuk kata Sa – R – na
o   Menentukan fungsi kata ulang
o   Membuat conto kata ulang s – R – na·    Mampu menemukan ide-ide  menarik dalam dongeng
·   Mampu merangkai ide-ide menarik menjadi  hal-hal menarik dari dongeng
·   Mampu menemukan isi di dalam dongeng
·   Mampu merelevansikan isi dongeng dengan situasi sekarang
·   Mampu menceritakan kembali cerita dengan bahasa sendiri secara lisan dan tulis.·         Mampu menyebutkan fungsi kata ulang s –R – na
·         Mampu merubah kata dasar menjadi kata ulang s – R – na
·         Mampu membuat dua kalimat dengan menggunakan kata ulang sa– R - na

Gemar MembacaRasa Ingin Tahu
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar
Tes tulisTes tulis

Tes uraianTes uraian

1. Pek tangtukeun gagasan utama nu aya dina dongeng babad anu tos dibaca ku hidep!
2.  Tuliskeun deui hal-hal anu matak ngirut minat hidep anu aya dina carita dongeng!
3.   coba tuliskeun deui eusi  dongeng anu tos dibaca secara lisan!
4.   Coba jelaskeun relevansina antar eusi  dongeng anu tos dibaca jeung kahirupan kiwari?

 1. Coba sebutkeun fungsi kecap rajekan sa – R - na
 2. Cing pek susun 2 conto kecap anu make kecap rajekan sa – R – na
 3.  Cing pek jieun ku hidep 2 conto kalimah anu make kecap rajekan sa – R - na

4X40’
Kaset /CD  dongeng
Buku teks