Sabtu, 24 April 2010

Gaya Basa sunda pikeun pangdeudeul materi pangajaran


GAYA BASA SUNDA
 3.1.  Gaya  Basa
            Gaya basa atawa majas nya éta ungkara basa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti injeuman. Majas  manrope cara makena kecap kiasan/injeuman anu sifatna ngabandingkeun, ngagambarkeun, jeung negaskeun.
3.1.1.   Majas  Personifikasi (mijalma)
        Majas personifikasi, nys éta majas anu mapandekeun/ngaibaratkeun hiji barang  mibanda kalakuan kawas manusa.
Conto :
            a.  Cihcir keur ngawih tengah peuting.
b.  Daun kalapa cing arulang ngagupayan anu rek mulang.
a.       Sora suling ngabangingik keur ceurik  tengah peuting.
            b.      Angin gunung ngusapan buuk anu keur ngiuhan.
3.1.2.       Majas  Metafora (babandingan langsung)
        Majas metafora, nya éta majas anu ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejen sacara langsung, anu ngabogaan sifat anu sarua jeung barang asalna.
Conto :
           a.  Raja angkasa keur ngabombardir kota Bagdad. (kapal udara)
           b.  Sirung – sirung Pajajaran  geus mimiti hudang di Kota Bogor. (masarakat Sunda)
           c.  Si Ratu Ngebor, keur ngahibur nu lalajo di Bogor.
           d.  Kabeh oge kasima basa Si Raja Leuweung  gagauran  neangan mangsa.
3.1.3.       Majas  Asosiasi  (ngumpamakeun)
        Majas asosiasi, nya éta majas anu ngumpamakeun kana barang  anu ngabogaan ciri anu sarua jeung barang anu diumpamakeunana. 
Conto :
            a.  Tanteu Jois mah ari angkat téh siga toko maju.  (sagala dipake,emas, jsb)
            b.  Budak téh siga careuh bulan. (diwedak anu cemedok)
            c.   Bi Mumun beungeutna pias kawas mayit, sabab geuring ripuh.
            d.   Budak téh siga bueuk meunang mabuk, basa dicarekan ku bapana.
 3.1.4.       Majas  Litotes (ngasor)
         Majas litotes nya éta majas anu digunakeun pikeun ngahandapkeun kaayaan diri nu  nyarita (ngasor), pikeun ngahormat ka jalma anu diajak nyarita. 
Conto : 
            a. Linggih atuh pa, ka saung butut. (nu dimaksud imah alus)
            b. Tuang téh teu aya nanaon ngan saukur jeung uyah. (nu dimaksud mewah)
            c.  Abdi mah jalmi bodo teuterang huruf bingkeng-bingkeng acan.
 3.1.5.      Majas Hiperbola  ( rarahulan)
         Majas hiperbola, nya éta majas anu ngagunakeun kecep anu kaleuleuwihi atawa pamohalan.
Conto : 
             a.  Aceh kiwari banjir getih.
b.  Jakarta ayeuna geus jadi kota demontrans.,
             c.  Bakating kusieun, bulu punduk racung kawas kawat.
             d.  Manehna  ngajerit maratan langit basa indungna ka tabrak a
3.1.6.      Majas Pleonasme (kadalon)
Majas kadalon, nya éta majas anu ngagunakeun kecap tambahan katerangan anu sabenerna mah teu perlu, sabab geus tetela.
Conto :
            a. Budak téh naek ka luhur  ngala jambu.
            b. Mobil mogok téh didorong ka hareup.
            c. Pundurkeun ka tukang tah mobil téh  tong ngahalangan jalan.
3.1.7.      Majas  Metonimia  (lalandian)
Majas metonimia, nya éta majas anu ngagunakeun kecap lalandian pikeun ngaganti barang anu dimaksud.
Conto :
            a.  Maung Bandung jadi juara liga Danhill.
            b.  Budak téh keur numpak Honda.
            c.   Si Ujang Gembrot lumpatna mani ngagegag.
           d.   Pa Otto Iskandardinata katelah Si Jalak Harupat.            
 3.1.8.   Majas Euphimisme (rautan)
            Majas anu ngagunakeun kecap anu lembut/lemes, supaya kadengena leuwih sopan. Conto :
            a.  Punten Bu, abdi bade kapengker heula ! ( ka WC )
            b.  Pun Aki mah tos kirang ngadangu. (torek)
            c.  Si Ibro tuangna mani ponyo. (gembul)
            d.  Juragan Somad tos ngantunkeun poe kamari. (maot)
 3.1.9.   Majas  Sinekdok  (raguman)
            Majas raguman di bagi dua, nya éta  Pars Pro Toto (sabagian pikeun sakabehna) jeung Totem Pro  Parte (sakabehna pikeun sabagian).
 3.1.9.1.  Majas Pras Pro Toto
            Majas pras pro toto, nya éta majas anu ngagunakeun kecap dina kalimah nyebutkeun sabagian, padahal anu dimaksud sagemblengna atawa sakabehna.
Conto :
             a. Budak téh geus lila teu katingali tarang-tarangna acan. (nu dimaksud mah sakabehna lain tarangna wungkul)
            b. Pagawean loba leungeun mah sok tara bener. (nu dimaksud lain leungeun    wungkul)
c. Domba téh sabaraha perhuluna ? (nu dimaksud lain huluna wungkul, tapi    sakabehna)
             d. Pucuk Enteh  keur digiling di pabrik. ( nu dimmaksud lain salambar pucuk    tapi  sakabehna)
 3.1.9.2.  Majas Totem Pro Parte
            Majas totem pro parte nya éta majas  anu ngagunakeunkecap dina kalima anu nyebutkeun  sakabehna pikeun sabagian
Conto :
            a.  Indonesia jadi juara Badminton dina olimpiade di Los Angeles. ( nu dimaksud ngan sa tiem lain sakabeh masarakat Indonesia)
            b.   Di Bandung kungsi diayakeun konfrensi Asia-Afrika. (nu dimaksud di gedung Asia-Afrika, lain di sakabeh wewengkon Bandung)
            c. Siswa SLTP N I Dramaga pinunjul kahiji pasanggiri biantara sa        kabupaten Bogor. (nu dimaksud ngan saurang lain sakabeh siswa)
3.1.10.   Majas  Ironi  (sindiran anu lemes)
            Majas anu ngagunakeun kecap sabalikana anu tujuanana pikeun nyindir sindir sacara lemes pikeun nu diajak nyarita. 
Conto :
             a.   “Aduh,… jang ampir weh kabeurangan!” (nu dimaksud sabalikna)
b.  “ Wah,  maneh mah pinter, nilai rapotna oge mani caang kieu!”
a.       Si Eneng mah tulisan téh mani sae kieu, Bapa mah mani teu bisa macana!”
b.      “Hidep mah abongna geus jadi propesor, ngitung anu kieu wae mani teu bisa!”

Evaluasi
Jawab patalekan ieu di handap !
1.  Lamun hidep  ulin ka imah babaturan, kaparengan akina babaturan hidep téh     panonna geus lolong. Kumaha pibasaeun hidep lamun ngagunakeun majas eufeumisme !
      a. “Bapa silaing mah geus teu neuleu nya ?”
      b. ” Tuang aki téh titingalianana tos kaganggu kitu?”
      c.  ” Wah, aki maneh mah geus lolong!”
      d.  “Pun aki mah titingalianana tos kirang awas!”
2.   “Bagong kajajaden téh ahirna guyang getih dicacag ku urang lembur”. Kalimah  kasebut ngagunakeun majas….
      a. litotes,          b. personifikasi,            c. hiperbola,            d. metapora.
 3.   Pilih ungkara basa di handap ieu anu ngagunakeun majas litotes!
      a.  “Rorompok abdi mah didamelna tina saung tos butu deui!”
      b.  “Tuh imah dewek mah anu tilu tingkat!”
      c.  ”Allhamdulillah, nilai ujian téh awon, ngan ukur kengeng izajah tamat, sanes      lulus.”
      d.  ”Lumayan sok sanaos kirang nyugemakeunana oge, pun anak mah kamari janten juara kahiji lomba maca dongeng  di Kabupaten Bogor !”
 Tengetan paguneman di handap ieu !
1).  Adun            : “ Mod, kasewelasan mana anu maen ayeuna?”
2).  Komod         : “ Juve, malah kiperna oge pan sigegep!”
3).  Sanif             : “Wah, hebat euy,  bakal hujan gol geura ari Juventus maen mah.”
4).  Adun            : “ Is,… puguh wae, tong boro jalma hayang lalajo, bulan oge bakal                                   ngintip hayangeun nyaksian.”
4.  Dina paguneman di luhur, kalimah anu ngagunakeun majas hiperbola, aya dina  kalimah nomer….
       a. no. 1                       no. 2                         c. no. 3                         d. no. 4
5.   Majas asosiasi dina paguneman di luhur, aya dina kalimah nomer….
       a. no. 1                       no. 2                         c. no. 3                         d. no. 4
 6.  Dina paguneman di luhuir, aya ungkara “bulan oge bakal ngintip  hayangeun nyaksian.”  Ungkara kasebut, ngagunakeun majas naon….
       a.  hiperbola,            b. asosiasi,               c. metafora,          d. personifikasi.
 Titenan ungkara basa ieu di handap !
            Ti kajuhan keneh Gunung Salak geus katempo keur ngajogo diharudum ku halimun. Barudak anu ngilu hiking, terus wae ngeureuyeuh naek ka luhur. Sawareh mah katingali beungeutna mani sepa, napasna oge meh ampir beak waktu nyorang tanjakan anu kacida netekna. Palebah anu mengkol jeung paroek ku tatangkalan barudak téh ngan katingali sirahna wungkul cing arungkug.                                        
             “Pa, liren heula sakedap, abdi tos teu kiat hoyong kapengker ! ceuk Imas bari nyusutan kesang.
             “Euh,… dasar Si Gembrot, keur dileuweung kieu oge beser dih!” Ceuk Dodo bari  nyaritana kitu téh manehna bari heuay.
             ” Urang eureun heula wae sakeudeung tuh diditu deukeut mata air!”  ceuk  Pa Ganjar. Manehna téh guru pramuka anu kacida pisan resepeunana mawa barudak ulin ka gunung.
            “Ari Imas tos datang teu acan Tin ?” ceuk Pa Ganjar ka Titin anu keur jongjon diuk bari mencetan bitisna. Keur kitu anu diomongkeun norojol datang bari ulungah-elengeh.
            “Mani gancang-gancang teuing Mas, ka cai téh mani hampir sajam nungguan!”  ceuk Si Uhe bari rada manyun.
 7. Dina paragraf ka-1 wacana di luhur, majas pras pra toto aya dina kalimah kasabaraha ?
      a.  kalimah ka-1        b. kalimah ka-2         c. kalimah ka-3       d. kalimah ka-4
8.   Majas metonimia, dina ungkara basa di luhur aya dina paragraf….
      a. paragraf ka-1        b. paragraf ka-2        c. paragraf ka-3      d. paragraf ka-4
 9. “Barudak anu ngilu hiking , terus wae ngeureuyeuh naek kaluhur.” Kalimah diluhur ngagunakeun majas….
       a. metafora,             b. personifikasi,          c. ironi,           d. pleonasme.
 10.  Majas ironi dina ungkara basa kasebut aya dina paragraf kasabaraha?
        a. ka-1                     b. ka-3                  c. ka-5                   d. ka-6

Materi Pangajaran Konsep Kabahasaan Basa Sunda


TATA MAKNA

 

Pengertian

Tata makna manrupa widang elmu basa anu maluruh   ngenaan harti kecap jeung parobahan harti kecap.  Harti kecap ngawengku;  (1) harti  leksikal,  (2) harti gramatikal, (3) harti denotatif, (4) harti konotatif, (5) harti sinonim, (6) harti antonim, (7) harti homonim, (8) harti hiponim, (9) harti poli semi.
Sedengkeun  parobahan hati kecap  ngawengku; (a) harti nu ngalegaan (generalisasi, (b) harti nu ngaheureutan (sfesipikasi), (c) harti nu ngaluhuran (ameliorasi), (d) harti  nu ngahandapan (peyorasi),  (e) harti nu matukeurkeun (sinestesia), jeung  (f) harti kecap an ngumpamakeun (asosiasi).
2.1. Harti Kecap
2.1.1.      Harti  Leksikal
Harti leksikal nya éta harti kecap an sarua jeung harti an aya dina kamus. Harti leksikal bisa oge disebut harti kecap an can make rarangken (imbuhan).  Conto:
            -hujan     =  cai an turun ti langit  (harti kamus)
-payung  = alat pikeun nahan panas panon poe atawa cai hujan
            -buku      = alat pikeun nulis atawa maca an dibendel
            conto kalimah:
a.       Mang Somad keur nandean cai hujan.
b.      Mang Udin keur ngomean payung.           
2.1.2.  Harti  Gramatikal
Harti gramatikal nya éta harti kecap an geus make rarangken.  Conto:
- kahujanan    =  hatina kakeunaan ku cai hujan
- papayung    =   pejabat atawa an nyekel jabatan
- payungan     =  make payung
Conto kalimah:
a.       Si Ibro keur ngiuhan dina tangkal waru, kusabab sieun kahujanan.
b.      Pa Ewon tos jadi papayung di kecamatan .
2.1.3.   Harti Denotatif
Harti denotataif nya éta harti kecap anu sabenerna. Conto:
-  meja               - korsi             -  baju
-  dahar              - hujan             - leungeun
2.1.4.   Harti  Konotatif
Harti konotatif  nya éta harti kecap injeuman (kias), atawa harti an teu sabenerna.
Conto:  - hujan cimata           - panjang leungeun             - meja hejo     
Conto  kalimah:
a.       Neng  Sinta hujan cimata basal indungna tilar dunya.
b.      Si Bogel mmah budakna panjang leungeun
c.        Koruptor teh  diadili dina meja hejo.
2.1.5.        Harti Sinonim
Harti sinonim, nya éta kecap anu ngabogaan harti sarua jeung kecap sejen.
Conto:           - baju = acuk                   - gede = badag                - beunghar = jegud
Conto dina paguneman:
            Aki       :  “Nini, ari ieu  baju  saha  mani alus kieu ?"
            Nini      :  “Oh… éta mah acuk  pa Lurah !"
            Aki       :  “beda  nya Nini, ari raksukan anu beunghar mah  mani sae kieu !"
2.1.6.   Harti antonim
Harti antonim  nya éta kecap anu hartina lalawanan jeung kecap sejen. Conto :
            -  jangkung  x   pendek -  pinter   x  bodo         -  hade  x  goreng
            conto  kalimah:      
a.       Lanceukna mah pinter, ari adina mah bodo.
b.      Pa Ubed mah jalma beunghar, ari Si Ibro mah jalma sangsara.
2.1.7.  Harti  homonim
Harti homonim, nya éta kecap anu tulisan jeung sora basana  (bunyi) sarua, tapi hartina teu sarua. Harti homonim dibagi dua, nya éta harti homograf jeung harti homofon.
2.1.7.1.  Harti  homograf
            Harti homograf, nya éta kecap anu tulisanana sarua, tapi hartina beda. Conto:
            - kaca   =  kaca                   - koneng   =  koneng            - buku  =buku
            kaca   = hartina lembaran tina buku (halaman)
            kaca    = hartina  barang anu pecah belah
            Conto kalimah:   a.  Pa Lurah nuju maca buku kaca 13
.                                       b. Sinta keur ngelapan kaca jandela .
            koneng    = anu hartina warna
            koneng   = anu hartina mangrupa 
            Conto  kalimah:    a.  Budak téh make baju koneng.
                                          b.  Bi Ijah keur ngarendos koneng dina coet.                      
2.1.7.2.  Harti homofon
            Harti homofon nya éta kecap anu sora basana sarua tapi hartina beda. Conto:
            - bang   x   bank               - rok   x   rock          - sangsi   x   sanksi
            Conto  kalimah:       a.  Bang Mandra pamaen sinetron.
                                             b. Juragan  Badrun angkat ka bank BNI
2.1.8.    Harti hifonim
            Harti hiponim, nya éta kecap anu  ngabogaan harti umum jeung harti husus.
a.       Harti umum,  nya éta harti kecap anu ngawengku harti sejen
b.      Hart husus, nya éta harti kecap anu kawengku ku harti umum, atawa bagian 
tina  harti umum.
                                                                              
  No.
                  Harti  umum
Harti   husus               

   1.     
  Sayuran                                                   
  Tomat, kentang, kangkung,
   2.     
   Lauk
   Gurame, lele, bandeng, nila,
   3.  
   Bangunan
    Saung, gedong, hotel, villa,
 4.        
   Kembang                                             
  Melati, ros, mawar, sedap malam
Conto kalimah:   1).  a.  Mang Somad  keur mawa sayuran ka pasar. (harti umum)
                                  b. Ceu Sari keur metikan kangkung di dapur. (harti husus)
                           2).   a.  Jakarta loba bangunan anu jujul ka langit. (harti umum)
                                   b. “ Mangga atuh linggih heula kasaung butut pa!”(harti husus)    
2.1.9.   Harti polisemi
            Harti polisemi, nya éta  harti kecap anu leuwih ti hiji, atawa harti kecap anu ngaragum harti kecap sejen.  Conto:
            Awewe   = - istri               
                               - parawan
                               - bikang            
Conto kalimah:   a. Istri  Pa Lurah nuju rapat di bale desa.
                            b. Hayam  bikang  Mang  Usup geus ngendog.

Evaluasi

Jawab  patalekan ieu di handap !
1.  Aki       = “ Kunaon nini nyekelan wae beuteung?”
     Nini      = “ Ieu, padaharan nini nyeri!”
     Dumasar kana paguneman diluhur, kecap anu ngabogaan harti leksikal nya éta:
      a. nyekelan        b. padaharan              c. kunaon              d. beuteung
2.  Kecap dina paguneman di luhur anu ngabogaan harti gramatikal, nya éta:
a. padaharan,         b. nini,           c. aki,          d. beuteung.
               ”Barang anjog ka Taman Topi, Si Ibro ngahuleng  bari luak lieuk susuganan aya anu wawuh. Manehna bingung teu nyaho jalan pibalikeun. Ari budak anu kurung batok mah karek sakalieun ulin ka kota oge bet ngarasa katalimeng…”
3.   Kecap anu ngabogaan harti konotatif  dina ungkara di luhur, nya éta:
      a. barang anjog , taman topi                  b. jalan pibalikeun, kurung batok
      c. katalimeng, ngahuleng                       d. taman topi, kurung batok
4.   “Prasasti Ciaruteun mangrupa  titinggal raja Purnawarman.”
Kecap Prasasti Ciaruteun  ngabogaan harti :
a. konotatif,        b. homonim,        c. denotatif,           d. polisemi.
5. “Budak téh jongjon wae tuang , teu ningalieun sangu anu dihuapkeunana maruragan  dilodokan ku entog.”
      Kecap  dilodokan, dina kalimah di luhur, ngabogaan harti sinonim nya éta:
      a. tuang,          b. neda,                c. dahar,            d. nyatu.
6.  “Si Juned mah kawentar jalma malarat.” Kecap  antonim tina kecap malarat nya eta :
      a. sangsara,       b. beunghar,        c.  miskin,          d.  teu  boga
7.   Pilih kalimah ieu di handap anu ngabogan harti homofon !
  1. Bang Kasman bandar hayam.
  2. Bi Sumi keur  ngarendos koneng ,  pikeun nyangu koneng.
  3. Kuring  mah sangsi  budak anu bolos dibere sanksi ku kapala sakola.
  4. Bang Miun keur ngelapan kaca.
   “  (1) Mangga wae  gera tuang heula Pa !  (2) Abdi mah parantos neda. (3) Upami teu kaabotan  abdi mah bade neda   piduana ti Bapa!  (4) Ah, bapa mah moal dahar, keur teu ngarareunah padaharan…”
8.   Ungkara di luhur, anu kecapna ngabogaan harti homograf, nya éta
  a.  kalimah ka-1 jeung ka-2              b. kalimah ka-2 jeung ka –3
  c. kalimah ka –3 jeung ka-4             d. kalimah a-4 jeungka-1                                                         
9.    Pilih kecap ieu di handap anu mangrupa  kecap umum !
        a. melati,        b. ros,         c. lele,         d.  tatangkalan. 
10. Isuk-isuk keneh jalma-jalma geus minuhan  sisi Situ Gede, aya anu mawa ayakan,
       sirib, heurap, kecrik  jeung alat sejena anu bisa pake ngala lauk. Beunteur, sepat,  
       bogo, lele jeung sajabana.  Kecap husus dina ungkara kasebut, nya éta:
       a. lauk,     b. Situ Gede,  c.  mawa,     d. heurap.

2.2.   Parobahan Harti Kecap

2.2.1.   Harti kecap anu Ngalegaan (generalisassi)
            Harti kecap anu ngalegaan nya éta harti kecap anu dipake kiwari ambahanana leuwih lega tibatan harti kecap anu dipake ayeuna.  Conto :
             -  bapa    = kecap bapa  bareto mah dipake pikeun sesebutan anak ka kolot     lalakina  ayeuna mah dipake pikan kasakumna jalma anu dipikahormat. Misalna , bapa lurah, bapa presiden, bapa RT, jsb.
            -   ibu         = kecap ibu bareto mah dipake pikeun sesebutan  ti hiji anak ka indungna, tapi ayeuna dipake sesebutan pikeun unggal jalma awewe anu dipika hormat. Misalna; ibu RT, ibu guru, ibu PKK, ibu lurah, jsb.     
           -   saderek  = kecap saderek baheula mah dipake pikeun sesebutan kanu jadi dulur, ayeuna dipake sesebutan pikeun kasakabeh jalma anu dipihormat. Misalna  saderek RT,
conto kecap sejena  nu hartina ngalegaan nya éta; teteh,aa,  jsb.
Conto kalimah: 1) a. Bapa Si Ewon bandar hayam. (harti heubeul)
                              b. “Ari bapa lurah aya?” ceuk pa RT   (harti nu ngalegaan)
                          2) a. Pun Biang mah saderekna urang Bandung. (harti heubeul)
                              b. “Saderek téh bade kasaha?  (harti generalisasi)
  2.2.2.   Harti Kecap anu Ngaheureutan (spesifikasi)
            Harti kecap anu ngaheureutan nyak éta harti kecap anu dipake ayeuna leuwih heureut ambahanana tibatan harti kecap anu dipakae baheula. Conto :
-  sarjana      =  kecap sarjana baheula mah dipake sesbutan pikeun sakabeh jalma anu pinter/ ngabogaan kaahlian leuwih ti jalma sejen disebut sarjana, tapi ayeuna mah kecap sarjana téh ngan dipake sesebutan pikeun ka jalma anu lulus ti perguruan tinggi. Misalna  sarjana ekonomi, sarjana pertanian, jsb.
-  guru            =  kecap guru baheula mah dipake pikeun sakabeh jalma anu ngajarkeun  elm  ka anu sejen, disebut guru. Kecap guru ayeuna mah ngan dipake pikeun jalma anu ngajar di sakola wungkul. Misalna guru basa Sunda, guru matematika, guru SD, guru olah raga, jsb.  
Conto kecap anu ngaheureutan sejenna di antarana; kitab, siswa, murid, ulama, santri, ustad, pesantren, madrasah, kiai, gelas,  jsb.
Conto kalimah:  1) a. Si Joni Uhe sarjana ekonomi lulusan
                               b. Pa Maman guru basa Indonesia.
2.2.3.   Harti Kecap anu  Ngaluhuran (ameliorasi)
Harti kecap anu ngaluhuran nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna (nilai rasana) leuwih luhur tibatan harti kecap anu dipake baheula. Conto :
- tenteu,  = ajenna leuwih luhur tibatan kecap bibi
- om       =  ajenna leuwih luhur ti batan kecap  mamang    
- istri      =  ajenna leuwih luhur ti batan kecap  pamajikan
            Conto kecap  anu ngaluhuran sejenna, di antarana;
            - opah   > aki                  -  omah > nini              - bujang   >  jajaka/pamuda
            - parawan  >  gadis         -  wanoja  >  bikang     - asisten  >  pembantu
            - tuna wisma  > gelandangan                               - karyawan  >  kuli
Conto kalimah:    a.  Tanteu  Rina  nuju balanja di supermaket.  (ameliorasi)
                       b. “ Bibi cing pang nyandakeun cai ieu aya tamu” ceuk dununganana.                              (harti  peyorasi)
c.  Bibi Si Jantuk  imahna di Jakarta. (harti asal)                                                            
2.2.4.   Harti Kecap anu Ngahandapan  ( peyorasi)
            Harti kecap anu ngahandapan, nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna atawa nilai rasana leuwih handap ti batan baheula. Conto :
- kecap  bibi   = baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi bapa/indung anu        
                                      awewe, ayeuna mah kecap bibi téh dipake sesebutan pikeun ka babu (pembentu) atawa anu status sosialna handap; bibi sayur, bibi jamu , jsb.
- mamang       =  kecap mamang baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi  
                                    lalaki bapa/ indung, ayeuna mah kecap mamang téh dipake sesebutan  pikeun anu setatus sosialna handao. Misalna; mamang beca, mamang baso, jsb.
Conto kecap sejenna anu nilai rasana nganhandapan, di antarana; bikang, parawan, propokator, gelandangan, lolong, budeg, jsb.
Conto kalimah: a.  Si Bibi tukang bala-bala anu disuhun ka tabrak beca. (peyorasi)
                          b.  Pun Bibi mah didamelna di Bank BNI. (harti nu sabenerna)
2.2.5.   Harti Kecap anu Ngumpamakeun (asosiasi)
            Harti kecap anu ngumpamakeun , nya éta harti kecap anu diumpamakeun jeung harti kecap anu ngabogaan sifat anu saraua jeung hiji barang.  Conto:
            -  amplop                             = duit sogokan
            -  korsi baseuh                      = pagawean anu genah , jsb.
Conto kalimah: a. Jang Eman ari make amplop mah teu burung wae lulus ujian.
                          b. Persib Maung Bandung jadi juara liga Danhill.
                          c. Ari make sabun mah teu burung jadi pegawe negeri.
2.2.6.   Harti Kecap anu Matukeurkeun (sinestesia)
            Harti kecap peyorasi nya éta harti kecap anu muncul balukar  patukeurna panca indra. Umpamana indra pangdenge jadi indra pangrasa. Conto:
1.      a. Neng Sinta mah ari dangdos téh mani manis. (sinestesia)
b. Rambutan aceh mah rasana mani manis. (harti sabenerna)
2.      a.  Juragan Ubed nyariosna mani teuas, basa nyarekan bujangna. (sinestesia}
b.Tangkal tiwu téh mani teuas ari geus kolot mah. (harti sabenerna)
EVALUASI
Jawab patalekan ieu di handap !
1. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan!
    a.  “Pa, ari ibu kamana ?” Ceuk Sinta nanyakeun indungna
    b. ”Geura tuang heula atuh bapa!” ceuk Raras ka bapana.
    c.  “Ari Bapa Camat nyondong kitu  Neng ?” ceuk Mang Udin.
    d.  Pun bapa mah nuju angkat ka Jakarta
 Titenan  paguneman ieu di handap !
      1).  Aki           :  “Ulah gutak gitek wae nini, diuk téh teu sopan, era ku pa guru!”
      2).  Nini          :  “ih… ari si aki sok bawel!”
      3).   Sinta        :   “jep, atuh jempe isin tuh ku Tanteu Susi, ningali wae ka dieu!”
      4).  Guru         :   “ Keun bae atuh, “ (tembalna, sarta pok nyarita deui)
                                  “ Bi Ijah…nyandak cai yeuh kadieu, aya tamu geura suguhan!”
2. Dumasar kana ungkara di luhur, kalimah anu kecapna ngandung harti peyorasi, nyaeta :
      a. no. 1                       b. no. 2                            c. no. 3                             d. no. 4
3. Kalimah anu kecapna ngabogaan harti spesifikasi dina paguneman di luhur, nyaeta:
     a. no. 1                        b. no. 2                            c. no. 3                             d. no. 4
4. Kecap anu hartina ngaluhuran dina paguneman di luhur, di antarana:
    a. Bi Ijah,             b.  Tanteu,                c. guru,           d. nini.
Tengetan ungkara basa ieu di handap!
                 “Gunung Salak ari wanci isuk-isuk mah ngajogo diharudum ku halimun, estu ku matak waas. Hal kitu téh komo deu lamun disawangna ti kadeukeutan bruhbreh pamandangan mani endah. Angin gunung ngahiliwir kacida pisan ngeunahna. Sakapeung  mah dipirig ku sora manuk  mani hipu jeung manis pisan kadengena…”
5. Kecap dina paragraf di luhur, anu ngandung harti sinestesia, aya dina kalimah …
     a. ka-1 jeung ka-2                                     b. ka-2 jeung ka-3
     c. ka-3 jeung ka-4                                     d. ka-1 jeung ka-4
6. Kecap dina paragraf di luhur anu ngabogaan harti sinestesia, di antarana:
    a. diharudum ku halimun,                            b. pamandangan mani endah
    c. angin gunung ngahiliwir,                          c.sora manuk mani hipu jeung manis.
7. “Para anggota DPR keur nembongkeun sihungna dina sidang paripurna.” Kecap    sihung  dina kalimah di luhur, ngabogaan harti, nya éta:
     a. huntu anu seukeut,             b. duit,          c. kakawasaan        d. senjata.
8.  “Ari make amplop mah teu burung budak téh lulus ujianana!” kecap amplop ngandung harti;  a. sinestesia,      b. asosiasi,       c. peyorasi,     d. ameliorasi.
9.  “Robet Uhe jadi asisten pelatih  sepak bola kesebelasan Italia.” Kecap asisten ngabogaan harti : a. asosiasi,       b. spesifikasi,     c. peyorasi,    d. ameliorasi.
10. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan!
      a. Tanteu Erna tukang bala-bala keliling ka tabrak beca.
      b. Pun Bibi mah kawitna ti Bogor.         
      c.  Para santri keur ngaji di pasantren Kiai  Adullah Mustofa.
      d.  “Punten bade tumaros, ari anu bade nikah téh Teteh kitu?”  ceuk pa lebe

Silabus Mata Pelajaran Bahasa Sunda


Silabus


Sekolah                      :  SMP NEGERI 1 DRAMAGA
Mata Pelajaran           : Bahasa SUNDA
Kelas/Semester          :  IX/ 1

Standar Kompetensi :  Menyimak 
9.1. Mampu menyimak, memahami, dan menanggapi wacana lisan      jenis pidato/khotbah/ceramah,  lirik lagu jenis tembang danpembacaan cerita pendek (carpon)        

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.1.1. Menyimpulkan pesan pidato/ceramah/ khotbah yang didengar
Penyimpulan pidato/khotbah/ceramah
o  Menyimak pidato/ceramah/khotbah
o  Mendiskusikan hal-hal pokok dalam pidato/ceramah/khotbah
o  Menyimpulkan pesan pidato/ceramah/khotbah dalam beberapan kalimat
·   Mampu menemukan hal-hal pokok dalam pidato/ceramah/khotbah


·   Mampu menyimpulkan pesan pidato/ceramah/khotbah


Tes  tulis
Tes uraian
§   Tulis deui hal-hal anu pokok tinapidato/ceramah/khotbah anu tos diregepkeun ku hidep!

§   Cing pek cindekeun amanah pidato /khotbah anu tos diregepkeun ku hidep dina wangun kalimah!
2 X 40’
Rekaman pidato

  
 Standar Kompetensi : Menulis
9.4. Mampu mengungkapkan pikiran,perasaan, dan keinginan secara tertulis dalbentukmenulis surat mengemukakan teks pidato, hasil wawancarai, menulis berita, dan karangan ilmiah.

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.4.1. Menulis teks pidato/ceramah/ khotbah dengan sistematika dan bahasa yang efektif

 Penulisan teks pidato/ceramah/khotbah
o   Mencermati teks pidato/ceramah/khotbah
o  Berdiskusi untuk menentukan  sistematika pidato/ceramah/khotbah
o  Menentukan tema pidato/ceramah/khotbah yang akan  akan disampaikan
o  Menyusun kerangka pidato
o  Mengembangkan kerangka pidato menjadi pidato dengan sistematika yang baik dan bahasa yang efektif
Menyunting pidato
o   Mampu menentukan tema pidato/ceramah/khotbah
o  Mampu menyusun kerangka pidato/ceramah/khotbah
o  Mampu mengembangkan kerangka menjadi teks pidato/ceramah/khotbah dengan memperhatikan sistematika yang baik
o  Mampu menyunting teks pidato/ceramah/khotbah yang ditulisnya

Tes unjuk kerja

Portofolio
Uji petik kerja prosedur dan produkDokumen teks pidato siswa  (draf 1) dan yang sudah diperbaiki berdasarkan masukan teman dan/atau guru
Coba Susun teks pidato / khotbah ngaliwatan lengkah-lengkah: 1.nangtukeun tema,
2. nyusun rangka karangan
3. Nyusun naskah pidato!
2 X 40’
Buku-buku pidato/ceramah/khotbah,Buku Teks

Standar Kompetensi : Berbicara
 9.2. Mampu mengungkapkan pikiran,perasaan, dan keinginan secara lisan dalam bentuk mengemukakan Kritik, berpidato, berdiskusi, bermain peran, bercerita tentang  cerita pendek (carpon) dan Musikalisasi puisi.

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.2.1. Berpidato/
berceramah/ber-khotbah dengan intonasi yang tepat dan artikulasi serta volume suara yang jelas

Cara beridato/berceramah/berkhotbah dan implementasi- nya
o  Mengamati dan mencermati pidato/ceramah/khotbah
o  Berdiskusi untuk menyusun garis besar kerangka pidato/ceramah/khotbah dengan topik lain
o  Mengembangkan kerangka pidato/ceramah/khotbah
o  Berlatih berpidato/berceramah/berkhotbah
o  Melaksanakan kegiatan pidato/ceramah/khotbah depat serta  serta artikulasi dan volume suara yang jelas!
·   Mampu menyusun garis besar kerangka pidato/ceramah/khotbah

·   Mampu berpidato/
   berceramah/berkhotbah dengan intonasi yang tepat dan artikulasi serta volume suara yang jelas


Tes  unjuk kerja
Uji petik kerja produk
§   Susun hiji rangka karangan dumasar kana hiji jejer !

§   Cing pek kuhidup biantarakeun naskah pidato anu tos disusun kalawan intonasi, artikulasi jeung volume sora anu hade tur jelas!
4 X 40’
Acara perhelatan
Buku teks
9.2.2. Konsep Kebahasaan

9.2.3. Apresiasi sastra
 Babaran Kecap
(Kosa Kata)

 Babasan dan
 Paribasa


  Apresiasi
  Carita Pantun

a.       Menyusun kembali Babasan jeung Paribasa yg terdapat pada pidato, khotbah
b.       Membuat babasan dan paribasa berdasarkan kalimat yang diambil dari bahan ceramah, pidato,khotbah.


·  Membaca naskah carita Pantun
·  Berdiskusi untuk menemukan  nilai kehidupan yang positif dan negatif dalam kumpulan carita Pantun
·  Membandingkan nilai kehidupan dalam carita Pantun dengan nilai kehidupan siswa
menyimpulkan  nilai kehidupan dalam carita Pantun yang dapat menjadi teladan  siswa


-            Mampu membuat 2 contoh babasan
-          Mampu menyusun 2 contoh babasan dari kalimat yang diambil dari bahan pidato yang didengarkannya

o  Mampu menemukan nilai-nilai kehidupan yang positif maupun negatif dalam kumpulan carita Pantun
o  Mampu membandingkan nilai kehidupan dalam carita Pantun dengan nilai kehidupan siswa
       Mampu menyimpulkan  nilai    kehidupan dalam carita Pantun yang dapat menjadi teladan  siswa
Demontrasi


Penugasan
Lembar kerja prosedur
Tugas proyek

1. Cing pek tuliskeun deui 2 conto babasan anu aya dina teks biantara.
2. Coba tuliskeun deui 2 conto kalimat anu ngagunakeun paribasa!

3. Pek ku hidep baca  naskah carita Pantun sarta alisis nilai kahirupan nu aya dina carita Pantun eta, 
2 x 40’


2 x 40’
 CD pidato

Buku teks

Standar Kompetensi : Menyimak 
 9.1. Mampu menyimak, memahami, dan menanggapi wacana lisan jenis pidato/khotbah/ceramah, lirik lagu jenis tembang dan “nembengkeun” cerita pendek (carpon)

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.1.3. Menyimak lirik (rumpaka) lagu-lagu jenis tembang

 Menyimak Rumpaka lagu jenis tembango   Mendengarkan rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik
o  Mendiskusikan hal-hal pokok dalam rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik
o  Menyimpulkan pesan yang terdapat dalam rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik

o   Mampu menemukan hal-hal pokok dalam rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik


o  Mampu menyimpulkan pesan rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik

o   Mampu menentukan isi rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik

o  Mempu memberi komentar  dengan alasan logis dan bahasa yang santun tentang isi rumpaka lagu jenis tembang Ulah ceurik

Tes  tulis
Tes uraian
1. Tulis deui anu jadi jejer dina rumpaka lagu  tembang Ulah ceuriknu diregepkeun ku hidep!

2. Jieun kacindekan tina rumpaka lagu tembang Ulah ceurik dina wangun kalimah!
3.  Cing pek ku hidep tangtukeun eusi rumpaka lagu tembang Ulah ceurik

2 X 40’
Rekaman CD tembang ”ulah Ceurik”Standar Kompetensi : Berbicara

 9.2. Mampu mengungkapkan pikiran,perasaan, dan keinginan secara lisan dalam bentuk mengemukakan Kritik, berpidato, berdiskusi, bermain peran, bercerita tentang  cerita pendek (carpon) dan Musikalisasi puisi.

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
 9.2.4. Mengkritik berbagai karya (seni atau produk)
 Mengkritik
·   mendengarkan tembang “ulah ceurik”
·  Berdiskusi untuk menemukan  nilai kehidupan yang positif dan negatif dalam tembang “ulah ceurik”
·  Membandingkan nilai kehidupan dalam tembang dengan nilai kehidupan siswa
·  menyimpulkan  nilai kehidupan dalam tembang yang dapat menjadi teladan  siswa
·          Mampu menemukan nilai-nilai kehidupan yang positif maupun negatif dalam tembang “ulah ceurik”
·         Mampu membandingkan nilai kehidupan dalam tembang “ulah ceurik” dengan nilai kehidupan siswa
·         Mampu menyimpulkan  nilai kehidupan dalam tembang “ulah ceurik” yang dapat menjadi teladan  siswa
Tes  unjuk kerja
Uji petik kerja produk
Regepkeun tembang “ulah ceurik” tuluy  analisis nilai kahirupan nu aya dina tembang “ulah ceurik”, sarta  bandingkeun jeung ajen kahirupan kiwari anu bisa dipake eunteung ku siswa!
2 X 40’
Rekaman CD tembang ”ulah Ceurik
Standar Kompetensi : Membaca
  9.3. Mampu membaca, memahami, dan menanggapi wacana tulis bentuk atau jenis 
          cerita drama, karangan, bahasan, puisi, dan artikel

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.3.1. Membaca sastra prosa berupa dongeng

 Wangun Kecap

 Membaca dongeng babad (sage)

 Wangun kecap rajekan sa- R- na
o         Mendengarkan penyajian dongeng
o        Bertanya jawab untuk menemukan ide-ide  yang menarik dari dongeng
o        Merangkai ide-ide menarik menjadi  hal-hal menarik dari dongeng
o        Membaca cerita dongeng babad
o        Berdiskusi untuk me­nen­tukan pokok-pokok cerita
o        Merangkai pokok-pokok cerita menjadi urutan cerita
o        Menceritakan kembali cerita dengan bahasa sendiri, baik secara lisan maupun tuliso        Mendengarkan penjelasan bentuk kata Sa – R – na
o        Menentukan fungsi kata ulang
o        Membuat conto kata ulang s – R – na·    Mampu menemukan ide-ide  menarik dalam dongeng
·   Mampu merangkai ide-ide menarik menjadi  hal-hal menarik dari dongeng
·   Mampu menemukan isi di dalam dongeng
·   Mampu merelevansikan isi dongeng dengan situasi sekarang
·   Mampu menceritakan kembali cerita dengan bahasa sendiri secara lisan dan tulis.·         Mampu menyebutkan fungsi kata ulang s –R – na
·         Mampu merubah kata dasar menjadi kata ulang s – R – na
·         Mampu membuat dua kalimat dengan menggunakan kata ulang sa– R - na

Tes tulisTes tulis

Tes uraianTes uraian

1. Pek tangtukeun gagasan utama nu aya dina dongeng babad anu tos dibaca ku hidep!
2.  Tuliskeun deui hal-hal anu matak ngirut minat hidep anu aya dina carita dongeng!
3.   coba tuliskeun deui eusi  dongeng anu tos dibaca secara lisan!
4.   Coba jelaskeun relevansina antar eusi  dongeng anu tos dibaca jeung kahirupan kiwari?

 1. Coba sebutkeun fungsi kecap rajekan sa – R - na
 2. Cing pek susun 2 conto kecap anu make kecap rajekan sa – R – na
 3.  Cing pek jieun ku hidep 2 conto kalimah anu make kecap rajekan sa – R - na

4X40’
Kaset /CD  dongeng
Buku teks

Standar Kompetensi : Berbicara
 9.2. Mampu mengungkapkan pikiran,perasaan, dan keinginan secara lisan dalam bentuk mengemukakan  Kritik, berpidato, berdiskusi, bermain peran, bercerita tentang  cerita pendek (carpon) dan   Musikalisasi puisi.

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.22. Bermain peran sesuai dengan nas­kah yang di­tulis siswa

Bermain peran

o               Membaca teks drama yang telah ditulis
o  Menentukan karakter tokoh
o  Memilih tokoh yang akan diperankan
o  Berlatih menghayati karakter tokoh beserta teman sebagai lawan main
o  Olah vokal
o  Menyiapkan perangkat pendukung tokoh yang akan diperankan
o  Memerankan tokoh sesuai karakter yang dituntut dengan lafal yang jelas dan intonasi yang tepat


·    Mampu menentukan karakter tokoh dalam naskah yang telah ditulis siswa
·   Mampu memerankan tokoh sesuai karakter yang dituntut dengan lafal yang jelas dan  intonasi yang tepat
·   Mampu menentukan karakter to­koh
·   Mampu berimprovisasi berdasar­kan kerangka naskah


Tes lisan


Tes unjuk kerja

Daftar pertanyaan

Tes simulasi
1. Cing pek tangtukeun karakter tokoh carita dina naskah drama anu dibaca!
2.  Coba perankeun karakter tokoh luyu jeung naskah nu aya dina teks drama?


4x40’
Buku teks
Standar Kompetensi : Membaca
 9.3. Mampu membaca, memahami, dan menanggapi wacana tulis bentuk atau jenis
         cerita drama, karangan, bahasan, puisi, dan artikel

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.3.4. Mengiden­tifika-si unsur intrinsik teks drama kebahasaan
  Kosa Kata


 Jenis Kata
 Kecap Pancen
Pengidentifikasian unsur intrinsik teks drama

Istilah Paelmuan Kecap Panambah
Kecap Panyeluko  Membaca teks drama, kemudian mendiskusikan  unsur-unsur in­strin­sik teks drama
o  Menganisis  unsur-unsur intrinsik teks drama melalui diskusi
o  Mendiskusikan keterkaitan antar­unsur intrinsik agar bisa menemu­kan makna
o  secara utuh

·   siswa bersama-sama guru membahas kata-kata yang berhubungan dengan ”istilah paelmuan”
·   siswa membuat contoh kalimat menggunakan kata-kata ”istilah paelmuan”


·   siswa bersama-sama guru membuat pengertian ’kecap panambah”
·   siswa menganalisis jenis-jenis ”kecap panambah”
·   membuat contoh ’kecap panambah” serta merangkaikannya dalam sebuah kalimat yang baik.·   siswa bersama-sama guru membuat pengertian ’kecap panyeluk”
·   siswa menganalisis jenis-jenis ”kecap panyeluk”
·   membuat contoh ’kecap panyeluk” serta merangkaikannya dalam sebuah kalimat yang baik·   Mampu menentukan unsur-unsur intrinsik teks drama
·   Mampu menganalisis teks drama berdasarkan unsur-unsur intrin­siknya
·   Menganalisis keterkaitan antar­unsur intrinsik dalam teks drama
o   Mampu mengenal kata-kata yang berkaitan dengan ”istilah paelmuan”
o    Mampu menyusun 2 contoh kalimat dengan menggunakan ”istilah paelmuan”


·   Mampu mengenal ”kecap panambah”
·   Mampu menyebutkan lima jenis ”kecap panambah”
·   Mampu menyusun dua kalimat yang menggunakan ’kecap panambah”

·   Mampu mengenal ”kecap payeluk”
·   Mampu menyebutkan lima jenis ”kecap payeluk”
·   Mampu menyusun dua kalimat yang menggunakan ’kecap payeluk”


Tes lisan


Tes unjuk kerjaTes tertulis
Tes tertulis
Daftar pertanyaan

Tes simulasiDaftar pertanyaanDaftar pertanyaan

1. Coba sebutkeun tema naskah drama anu tos dibaca?
2.  Sebutkeun 2 unsur intrinsik drama?

1. sebutkeun 4 conto kecap anu kaasup istilah paelmuan?
2. Coba jelaskeun harti kecap istilah paelmuan ieu di handap !
    a. undagi,
    b. caturangga
    c.  kasantikaan
    d.  paroid
3. cing pek susun 2 conto kalimah anu ngagunakeun istilah paelmuan ieu di handap!
   a. palintangan
   b. paramasastra1.sebutkeun 2 conto kecap anu kaasup ”kecap panambah”?
2.Coba tuliskeun deui 5 jenis kecap ”kecap panambah”
 Jeung contona !
   
3. cing pek susun masing-masing 2 conto kalimah anu ngagunakeun ”kecap panambah”
     ieu di handap!
   a. Kecap panganteb
   b. kecap panganteur


1.sebutkeun 2 conto kecap anu kaasup ”kecap payeluk”?
2.Coba tuliskeun deui 6 jenis kecap ”kecap payeluk”
 Jeung contona !
   
3. cing pek susun masing-masing 3conto kalimah anu ngagunakeun ”kecap payeluk” ieu dihandap!
    a. nuduhkeun rasa gumbira,
    b. nuduhkeun rasa nyeri
    c. nuduhkeun rasa kaget
2x40’2x40’
2x40’
2x40’
Buku teksBuku teks
Buku teks
Buku teks


Standar Kompetensi : Membaca
 9.3. Mampu membaca, memahami, dan menanggapi wacana tulis bentuk atau jenis 
        cerita drama, karangan, bahasan, puisi, dan artikel


Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.3.5. Membaca Artikel
Cara menemukan gagasan dalam wacana dan implementasi- nya

o  Membaca artikel dan buku untuk menemukan berbagai gagasan yang terdapat di dalamnya.
o  Membaca artikel dan/atau buku dengan cara mengutip pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalamnya dan memanfaatkannya dalam penulisan karya ilmiah
o  Menemukan gagasan dari artikel
o  Menemukan gagasan dari buku

o  Mengutip pernyataan dari arikel atau buku sebagai referensi  dalam penulisan karya tulis

Tes  tulis

Tes uraian

1.  Cing pek sebutkeun gagasan utama nu aya dina artikel majalah/buku!
2. Tuliskeun deui kutipan anu aya dina artikel anu eusina mangrupa pamadegan ti para ahli!
3. Tuliskeun deui sistematika/bagian-bagian anu aya dina bubuka artikel nu dibaca ku hidep! Standar Kompetensi : Menulis
 9.4. Mampu mengungkapkan pikiran,perasaan, dan keinginan secara tertulis dalam 
         bentuk menulis surat mengemukakan teks pidato, hasil wawancarai, menulis 
         berita, dan karangan ilmiah.


Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.4.2. Menulis suratJenis Kalimah
Penulisan surat dinas berkenaan dengan kegiatan sekolah

 Kalimah Wawaran

o  Mengamati beberapa surat dinas, kemudian mendiskusikan siste­ma­tika  surat dinas
o  Mendiskusikan penggunaan ba­hasa dalam surat dinas
o  Bertanya jawab mengenai kegiat­an sekolah yang akan dilaksana­kan
o  Menulis surat dinas yang berkenaan dengan kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan dengan sistematika yang tepat dan bahasa baku


o  Guru dan siswa membahas pengertian ”kalimah wawaran”
o  Siswa dengan bimbingan dari guru menyusun contoh ”kalimah Wawaran”
o  Mengklasifikasikan jenis ”kalimah wawaran”

o        Mampu menentukan sistematika surat dinas
o        Mampu menulis surat dinas dengan bahasa baku


o        Mampu menyunting surat dinas

o  Mampu menyebutkan pengertian ”kalimah Wawaran”
o  Mampu mengklasifikasikan jenis ”kalimah Wawaran”
o  Mampu menyusun ”kalimah wawaran basajan jeung jembar”

Tes tertulis

Tes unjuk kerja


Tes unjuk kerja

Tes tertulis


Tes uraian

Uji petik kerja produk

Uji petik kerja produk
Tes uraian

1. Cing pek ku hidep tulis deui susunan surat dines!
2. Tulis deui surat dines ti pupuhu OSIS keur ka Kapala sakola anu eusina menta izin ngalaksanakeun kagiatan di ruang serba guna!
3.  Coba ropea/omean deui surat dines anu di tulis ku babaturan hidep!

1. Cing pek sebutkeun watesan kalimah salancar basajan!
2.  sebutkeun watesan kalimah salancar jembar!
3.  Tataan ciri-ciri kalimah salancar basajan jeung salancar jembar!
4.  Susun masing-masing 2 conto kalimah salancar jembar jeung kalimah salancar basajan!

2x40’
2x40’


Contoh Surat-surat dinas di sekolah
Buku teks
Buku referensi

Buku teks
Buku referensi
 Standar Kompetensi : Membaca
  9.3. Mampu membaca, memahami, dan menanggapi wacana tulis bentuk atau jenis 
         erita drama, karangan, bahasan, puisi, dan artikel

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.3.6. Menganalisis unsur-unsur pupuh magatru dan juru demung yang diperdengarkan
Penganalisisan unsur-unsur pupuh magatru dan juru demung
o        Mendengarkan model “nembengkeun” pupuh magatru dan juru demung dari narasumber
o        Mendiskusikan tema dan pesan pupuh magatru dan juru demung
o        Menyimpulkan  tema pupuh magatru dan juru demung
o        Menyimpulkan pesan pupuh magatru dan juru demung
o  Mendengarkan beberapa “nembengkeun” pupuh magatru dan juru demung  dari narasumber
o  Mengidentifikasi syarat-syarat pupuh magatru dan juru demung
o  Menganalisis pupuh magatru dan juru demung berdasarkan unsur-unsur pupuh magatru dan juru demung
o        Mampu menemukan tema pupuh magatru dan juru demung berdasarkan inti pengungkapan pupuh magatru dan juru demung
o        Mampu menangkap pesan pupuh magatru dan juru demung dengan bukti yang meyakinkan
o        Mampu menyimpulkan syarat-syarat pupuh magatru dan juru demung
Mampu menganalisis pupuh magatru dan juru demung yang diperdengarkan berdasarkan unsur-unsur pupuh magatru dan juru demung
Tes tulis
Tes Uraian
1.       Sebutkeun guru lagu jeung guru wilangan pupuh magatru jeung juru demung!

2.  cing pek  Analisislah pupuh magatru jeung juru demung dumasar kana unsur-unsurna demung!
3.   Tangtukeun tema jeung amanah pupuh magatru jeung juru demung anu tos dibaca ku hidep!
2x40’


Buku teks
Kaset pupuh

   Mengetahui,                                                                                 Dramaga,   Juli  2009 
   Kepala  SMP N 1 Dramagaru,                                                   Guru Matapelajara
                                      
   
   Drs.  H. Hardjasah, M.M.                                                           Drs. Apep Tatang S.
   NIP. 131 614 472                                                                       NIP. 196803021998021003
Silabus


Sekolah                      :  SMP NEGERI 1 DRAMAGA
Mata Pelajaran           : Bahasa SUNDA
Kelas/Semester          :  IX/ 2

Standar Kompetensi : Menyimak
 9.1. Mampu menyimak, memahami, dan menanggapi wacana lisan jenis    
         pidato/khotbah/ceramah,  lirik lagu jenis tembang dan Pembacaan cerita pendek 
         (carpon)

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.1.3.Menemukan tema, latar,  dan penokohan, pada cerpen-cerpen dalam satu kumpulan cerpen
9.1.4. Menganalisis nilai-nilai kehidupan pada cerpen-cerpen dalam satu buku kumpulan cerpen


Kebahasaan

Cara menemukan unsur-unsur cerpen dan implementasi- nya
Penganalisisan nilai-nilai kehidupan pada cerpen

Kosa Kata
Istilah Arsitektur

Kecap Panyambung

o  Membaca buku kumpulan  cerpen
o  Berdiskusi untuk menentukan  tema, latar, dan penokohan dalam tiap-tiap cerpen
o  Menunjukkan keterkaitan antarunsur cerpen sebagai dasar pembulatcermatan makna cerpen secara utuh
·  Membaca buku kumpulan cerpen
·  Berdiskusi untuk menemukan  nilai kehidupan yang positif dan negatif dalam kumpulan cerpen
·  Membandingkan nilai kehidupan dalam cerpen dengan nilai kehidupan siswa
o  menyimpulkan  nilai kehidupan dalam cerpen yang dapat menjadi teladan  siswa
o  siswa bersama-sama guru membahas kata-kata yang berhubungan dengan ”istilah arsitektur”
o  siswa membuat contoh kalimat menggunakan kata-kata ”istilah arsitektur”

·   siswa bersama-sama guru membuat pengertian ’kecap panyambung”
·   siswa menganalisis jenis-jenis ”kecap panyambung”
·   membuat contoh ’kecap panyambung” serta merangkaikannya dalam sebuah kalimat yang baik

o  Mampu menyimpulkan tema cerpen
o  Mampu menemukan latar cerpen dengan bukti faktual
o  Mampu menemukan karakter tokoh cerpen  dengan bukti yang meyakinkan
o  Mampu menemukan nilai-nilai kehidupan yang positif maupun negatif dalam kumpulan cerpen
o  Mampu membandingkan nilai kehidupan dalam cerpen dengan nilai kehidupan siswa
o  Mampu menyimpulkan  nilai kehidupan dalam cerpen yang dapat menjadi teladan  siswa
o  Mampu mengenal kata-kata yang berkaitan dengan ”istilah arsitektur””
o Mampu menyusun 2 contoh kalimat dengan menggunakan ”istilah arsitektur”


·   Mampu mengenal ”kecap panyambung”
·   Mampu menyebutkan lima jenis ”kecap panyambung”
·   Mampu menyusun dua kalimat yang menggunakan ’kecap panyambung

Penugasan

Tes tertulisTertulisTugas proyek
Daftar pertanyaan


Daftar pertanyaan

 Cing pek kuhidep baca kumpulan Carpon sarta analisis unsur-unsur intrinsikna.

1. sebutkeun 4 conto kecap anu kaasup ”istilah arsitektur”?
2.Coba jelaskeun harti kecap ”istilah arsitektur” ieu di handap !
    a. balandongan,
    b. bale watangan
    c.  bagang
    d.  elos
3. cing pek susun 2 conto kalimah anu ngagunakeun ”istilah arsitektur” ieu di handap!
   a. be’de’ng
   b. bedeng


1.sebutkeun 2 conto kecap anu kaasup ”kecap panyambung?
2.Coba tuliskeun deui 3 jenis kecap ”kecap panyambung”
 Jeung contona !
   
3. cing pek susun masing-masing 2conto kalimah anu ngagunakeun ”kecap panyambung” ieu dihandap!
    a. Sanggeus
    b. boh...boh...

4x40’

2x40’


2X40’
Buku teks
Kumpulan Carpon ”dog-dog Pangrewong”

Kumpulan Carpon ”Panggung Wayang”


Buku teks


BUKU TWKSStandar Kompetensi : Berbicara
  9.2. Mampu mengungkapkan pikiran,perasaan, dan keinginan secara lisan dalam bentuk mengemukakan  Kritik, berpidato, berdiskusi, bermain peran, bercerita tentang  cerita pendek (carpon) dan Musikalisasi puisi.

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.2.3..Menyanyikan puisi yang sudah dimusikalisasi dengan  berpedoman pada kesesuaian isi puisi dan suasana/irima yang diban
Musikalisasi Puisi
o  Mencermati beberapa puisi yang sudah dimusikalisasi
o  Berdiskusi untuk menentukan puisi yang akan dinyanyikan
o  Menentukan suasana puisi lewat diskusi
o  Menghubungkan suasana puisi  dengan irama musikalisasi puisi yang akan dinyanyikan
o  Menyanyikan puisi yang sudah dimusikalisasi dengan  berpedoman pada kesesuaian isi puisi dan suasana/irima yang dibangun
o  Mampu menentukan suasana puisi

o  Mampu menghubungkan suasana puisi  dengan irama musikalisasi puisi

 Mampu menyanyikan puisi yang sudah dimusikalisasi dengan  berpedoman pada kesesuaian isi puisi dan suasana/irama yang dibangun
Tes unjuk kerja
Tes identifikasi

Uji petik kerja produk
§   Tangtukeun suasana pikeun nembangkeun puisi

§   Pek ku hidep tembangkeun puisi anu tos dipilih dumasar kana suasana penjiwaan puisina!

2x40’
Buku teks
Buku ulikan sastra sunda,
Buku panyungsi sastra,
Lima abad sastra sunda

 Standar Kompetensi : Membaca sastra
   9.3. Mampu membaca, memahami, dan menanggapi wacana tulis bentuk atau jenis 
          cerita drama, karangan, bahasan, puisi, dan artikel

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.3.7.Apresiasi Puisi buhun
Apresiasi puisi Kakawihan
·    Guru membahas gambaran umum tentang puisi kakawihan
·    Mengidentifikasi unsur-unsur kakawihan
·    Bersama-sama ”menembangkan puisi kakawihan
·    Menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi kakawihan, serta serta implementasinya dalam kehidupan siswa.
·    Mampu mendefinisikan puisi kakawihan
·    Mampu mengidentifikasi jenis-jenis puisi kakawihan
·    Dapat menyebutkan unsur-unsur puisi kakawihan
·    Mampu menganalisis unsur intrinsik kakawihan dengan baik
·    Dapat menembangkan puisi kakawihan dengan ekspresi yang baik
Tes tertulis
Tes unjuk kerja
Daftar pertanyaan
Tes identifikasi

Uji petik kerja produk
1. Coba sebutkeun watesan puisi kakawihan
2. sebutkeun 4 unsur intrinsik kakawihan
3. Baca kakawihan sing gemet. Terus analisis eusina dumasarkana unsur-unsur puisina.
4. tembangkeun kakawihan nu tos dibaca kuhidep dihareupeun kelas
2x40’
Buku teks
LKS

 Standar Kompetensi : Berbicara sastra
   9.2. Mampu mengungkapkan pikiran,perasaan, dan keinginan secara lisan dalam bentuk mengemukakan Kritik, berpidato, berdiskusi, bermain peran, bercerita tentang  cerita pendek (carpon) dan Musikalisasi puisi.

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.2.5. Menceritakan isi Novel9.2.6. Bentuk Kalimah


9.2.7. Tata MaknaNovel

 Kalimah NgantetParobahan Harti Kecapo        Mendengarkan pembacaan kutipan novel
o        Menentukan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam kutipan suatu novel,
o        Menentukan sifat/watak tokoh
o        Mendengarkan pembacaan sinopsis novel
o        Berdiskusi untuk menentukan tahap-tahap alur
o        Mengidentifikasi peristiwa berdasarkan alurnya
o        Mendiskusikan pengertian ”kalimah ngantet”
o        Mendengarkan pembahasan ”kalimah ngantet” dari guru
o        Mengidentifikasi jenis-jenis ”kalimah ngantet”
o        Menganalisis ciri-ciri ”kalimah ngantet”
o        Membuat contoh ”kalimah ngantet” berdasarkan jenisnya
o        Mendiskusikan pengertian ”parobahan harti kecap”
o        Mendengarkan pembahasan ”parobahan harti kecap” dari guru
o        Mengidentifikasi jenis-jenis ”parobahan harti kecap”
o        Membuat contoh kalimat dengan menggunakan ”parobahan harti kecap”·   Mampu menentukan tokoh-tokoh
·   Mampu menentukan sifat tokoh dengan alasan yang menyakinkan
·   Mampu menentukan tahap-tahap alur 
o  Mampu mengidentifikasi peristiwa dari sinopsis yang didengar berdasarkan alur nya
o        Mampu menyebutkan pengertian kalimah ngantet
o        Mampu menyebutkan jenis-jenis ”kalimah ngantet”
o        Mampu menjelaskan ciri-ciri ”kalimah ngantet” berdasarkan jenisnya
o        Mampu menyusun 2 conto ”kalimah ngantet” berdasarkan jenisnya.


o        Mampu menyebutkan pengertian ”parobahan harti kecap”
o        Mampu menyebutkan jenis-jenis ”parobahan harti kecap”
o        Mampu menyusun 2 conto kalimat yang mengandung parobahan harti kecap


Tes  tulisTes unjuk kerja
Tes  tulisTes  tulis

Tes uraianUji petik kerja produkTes uraianTes uraian

1.  Tataan deui tokoh protagonis jeung antagonis dina novel anu tos dibaca ku hidep
2.  Jelaskeun karakter tokoh nu aya dina novel ngagunakeun basa sorangan!
3.   Susun deui runtuyan plot nu aya dina novel kasebut!
4.   Identifikasi deui kajadian nu aya dina unggal efisode dina novel anu tos dibaca ku hidep!


1.       Cing pek sebutkeun wangenan kalimah ngantet?
2.       Sebutkeun 2 jenis kalimah ngantet?
3.       Coba jelaskeun ciri-ciri kalimah nganten dumasar kana jenisna?
4.       Susun masing-masing 2 conto kalimah ngantet nurutkeun jenisnna!1. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan!
      a. Tanteu Erna tukang bala-bala keliling ka tabrak beca.
      b. Pun Bibi mah kawitna ti Bogor.         
      c.  Para santri keur ngaji di pasantren Kiai  Adullah Mustofa.
      d.  “Punten bade tumaros, ari anu bade nikah téh Teteh kitu?”  ceuk pa lebe

4x40’

2x40’2x40’

Buku teks
Novel
Baruang kanu ngarora
Rajetna hate awewe, laleur bodas, jsb.Buku teksBuku teks

 Standar Kompetensi : Membaca sastra
   9.3. Mampu membaca, memahami, dan menanggapi wacana tulis bentuk atau jenis 
            cerita drama, karangan, bahasan, puisi, dan artikel

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.3.8.Apresiasi Sastra buhun
Apresiasi Carita  Wawacan
·    Guru membahas gambaran umum tentang ”wawacan”
·    Mengidentifikasi unsur-unsur ”wawacan”
·    Bersama-sama ”menembangkan”wawacan”
·    Menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik ”wawacan”, serta serta implementasinya dalam kehidupan siswa.
·    Mampu mendefinisikan ”wawacan”
·    Mampu mengidentifikasi jenis-jenis ”wawacan”
·    Dapat menyebutkan unsur-unsur ”wawacan”
·    Mampu menganalisis unsur intrinsik ”wawacan” dengan baik
·    Dapat menembangkan  ”wawacan” dengan ekspresi yang baik
Tes tertulis
Tes unjuk kerja
Daftar pertanyaan
Tes identifikasi

Uji petik kerja produk
1. Coba sebutkeun watesan ”wawacan”
2. sebutkeun 3 unsur intrinsik ”wawacan”
3. Baca ”wawacan”sing gemet. Terus analisis eusina dumasarkana unsur-unsurna
4. tembangkeun ”wawacan”nu tos dibaca kuhidep dihareupeun kelas
2x40’
Buku teks
LKS
 Standar Kompetensi : Menulis
  9.4. Mampu mengungkapkan pikiran,perasaan, dan keinginan secara tertulis dalam 
bentuk menulis surat mengemukakan teks pidato, hasil wawancarai, menulis berita, 
dan karangan ilmiah.

Kompetensi
Dasar
Materi
Pokok/
Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Alokasi
Waktu
Sumber
Belajar
Teknik
Bentuk
 Instrumen
Contoh
Instrumen
9.4.4. menulis karya tulis sederhana dengan menggunakan berbagai sumber9.4.5. Jenis Kalimat

 Penulisan karya tulis ilmiah

 Kalimat
langsung jeung kalimat  teu
langsung


o  Mengamati dan mencermati karya tulis
o  Berdiskusi untuk menentukan sistematika karya tulis,
o  Menentukan sebuah  topik untuk karya tulis
o  Menyusun kerangka karya tulis
o  menemukan sumber-sumber untuk bahan penulisan karya tulis,
o  menyusun karya tulis  dengan sistematika yang baik
menyunting karya tuliso        Mendiskusikan pengertian ”kalimah langsung jeung teu langsung”
o        Mendengarkan pembahasan ” kalimah langsung jeung teu langsung” dari guru
o        Menganalisis ciri-ciri kalimah langsung jeung teu langsung”
o        Membuat contoh kalimah langsung jeung teu langsung”


·    Mampu menentukan sistematika karya tulis
·   Mampu menuliskan catatan pustaka dan daftar pustaka  sebagai rujukan.
·    Mampu menulis karya tulis sederhana dengan menggunakan berbagai sumber
·   Mampu menyunting karya tulis

o        Mampu menyebutkan pengertian kalimah langsung
o        Mampu menyebutkan pengertian kalimah teu langsung
o        Mampu menjelaskan ciri-ciri ”kalimah langsung”
o        Mampu menjelaskan ciri-ciri ”kalimah teu langsung”
o        mampu menyusun 2 conto ”kalimah langsung”
o        mampu menyusun 2 conto ”kalimah teu langsung”
PenugasanPortofolio


Tes  tulis

Tugas proyek

Tes uraian
1 Susun hiji karya tulis, anu temana ”pentingna buku-buku karya sastra Sunda di Perpustakaan  sakola’ anu eusina ngawengku Bab bubuka, bab 2 jeung bab 3 panutup! Waktu: saminggu1.      Susun dua conto kalimah langsung!
2.      Susun dua conto kalimah teu langsung!
4x40’


2x40’
Buku-buku untuk panduan penulisan karya tulis; Lingkungan alam sekitar
Buku referensi
Buku teks


Buku teks
 Mengetahui,                                                                                 Dramaga,   Juli  2009 
   Kepala  SMP N 1 Dramagaru,                                                   Guru Matapelajara
                                      
   
   Drs.  H. Hardjasah, M.M.                                                           Drs. Apep Tatang S.
   NIP. 131 614 472                                                                       NIP. 196803021998021003